logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Callan-Stage06

ID: 1113
Nazwa grupy: Callan-Stage06
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: leszekm
Data utworzenia: 2007-06-10
Data ostatniej zmiany: 2007-06-16 01:10:35
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 402
Opis: Slowka od lekcji 76 do 92

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
a liek?amstwo
abbreviationskrót
abstractabstrakcyjny, abstrakt, odci?ga?, oderwany, skrót, st??enie, streszcza?, stre?ci?, wyci?g
acheból
acrossna krzy?, po drugiej stronie, przez, w poprzek, w poprzek, wszerz
additionaldodatkowy
adoptadoptowa?, obiera?, obra?, powzi??, przej??, przejmowa?, przybiera?, przybra?, przyj??, przyjmowa?, przysposabia?, przysposobi?, przyswaja?, stosowa?, usynawia?, usynowi?, wybiera?, wybra?, zaadoptowa?, zaj??, zajmowa?, zastosowa?
againponownie, znowu
allowEither Gerunds OR Nouns + Infinitives, pozwala?, pozwala?, pozwoli?, tolerowa?, wpuszcza?, wpu?ci?, zezwala, zezwoli?
alsopoza tym, równie?, tak?e, te?
amusementatrakcja, rozbawienie, rozrywka, weso?o??, zabawa
appearpojawia? si?, pojawi? si?, przyby?, przybywa?, stawia? si?, stawi? si?, ukaza? si?, ukazywa? si?, wyda? si?, wydawa? si?, wyst?pi?, wyst?powa?, zda? si?, zdawa? si?, zjawia? si?, zjawi? si?
appearancepojawienie si?, powierzchowno??, powierzchowno??, stawiennictwo, ukazanie si?, ukazanie si?, widmo, widziad?o, wygl?d, wygl?d zewn?trzny, wyst?pienie, zjawa, zjawienie
applicationaplikacja, na?o?enie, podanie, program u?ytkowy, pro?ba, przyklejanie, rozmieszczanie, smarowanie, wnioskowanie, wyst?pienie, zastosowanie
arrestaresztowa?
as regardsco do, je?li chodzi o, odno?nie
as soon asgdy tylko, jak tylko, skoro tylko
as wellrównie?
as well asjak i, jak równie?, równie dobrze, tak samo
astronomicalastronomiczny
at restwypocz?ty
bakepiec, upiec
bakerpiekarnia, piekarz
basebaza, bazowa?, niegodziwy, nikczemny, opiera?, oprze?, pod?y, podstawa, umiejscawia?, umiejscowi?
basicpodstawowy
basisbaza, podstawa, podstawy, punkt wyj?cia, uzasadnienie, zasada
bathbra? k?piel, k?pa?, k?pa? si?, k?piel, ?azienka, wanna, wyk?pa?, wyk?pa? si?, wzi?? k?piel
bathroom?azienka, toaleta, ubikacja
batteryakumulator, akumulatorek, bateria, ca?e mnóstwo, grad, kurnik bateryjny, naruszenie nietykalno?ci cielesnej, pobicie, rz?d klatek dla brojlerów
be quietby? cicho
bicyclejecha? na rowerze, je?dzi? na rowerze, rower
blewII forma blow
blowcios, d??, dmucha?, dmucha?, eksplodowa?, gra? na, p?kn??, podmuch, przepuszcza? (pieni?dze), przepu?ci?, robi? lask?, schrzani?, sk?ada? jaja (o muchach), spartaczy?, tr?bi?, uderzenie, unosi? si? na wietrze, unosi? w powietrzu (o wietrze), wali? konia, wia?, wybuchn??, wysadzi?, wysiaka? nos, wy?piewa? wszystko, zaci?ga? si?, zakapowa?, zmarnowa?
blowndmuchany (o szkle), III forma blow, nad?ty, rozkwit?y, wzd?ty, zaka?ony larwami muszymi (o mi?sie), zdyszany
boastche?pi? si?, chlubi? si?, chwali? si?, móc si? pochwali?, móc si? poszczyci?, obrabia? szerokim d?utem, ociosa?, ociosywa?, odbi? o ?cian? boczn? a nast?pnie przedni?, powód do dumy, przechwala? si?, przechwa?ka, szczyci?, szczyci? si?, wyciosa?, wyciosywa?
boxbalkon w teatrze, boks, boksowa?, pude?ko, skrzynia
brainmózg, roztrzaska? czaszk?, rozwala? g?ow?, rozwali? g?ow?, umys?, zdzieli? w ?eb
brainyinteligentny, m?dry, rozgarni?ty
brushczy?ci?, czy?ci? szczotk?, malowa?, muska?, musn??, ociera? si? o, otrze? si? o, p?dzel, szczotka, szczotkowa?, wyczy?ci?, zamiata?
builderbudowniczy, przedsi?biorstwo budowlane, robotnik budowlany
burnoparzenie, oparzy?, pali?
busyaktywny, detektyw, energiczny, pe?en wigoru, prze?adowany ozdobami, ruchliwy, szpicel, zaj??, zaj?ty, zajmowa?, zapracowany
butchermordowa?, rze?nik, wyrzyna?
byna, obok, przez, przy
by means ofdrog?, za pomoc?, za po?rednictwem
by the timedo czasu, zanim
by this timew tym czasie
caughtII i III forma catch, z?apa?, z?apa?
chargeatakowa?, liczy?, ?adowa?, ?adunek, obci??a?, obci??a? kosztami +FOR, op?ata, oskar?a?, policzy?, sprawowa? kontrol?, ??da?
choosepostanowi?, wole?, wybiera?, wybra?, zdecydowa? si?
choseII forma choose
Christianchrze?cijanin, chrze?cija?ski
civilizecywilizowa?, ucywilizowa?
clearczysty, jasny, sprz?ta?, wolny
close(adj)bliski
coinbi? monet?, bilon, moneta, przekuwa? na monety, uku? (wyraz zwrot), wybija? (monety)
collegekolegium, szko?a pomaturalna, szko?a wy?sza
colondwukropek
come acrossby? jasnym, by? zrozumia?ym, da? si? jasno odczyta?, napotka?, natkn?? si?, robi? wra?enie, sprawia? wra?enie, trafi? na, wpada?, wpa??, wydawa? si?, wykaza? si?
commencerozpocz??, rozpocz?? si?, rozpoczyna?, wszcz??, wszczyna?, zaczyna? (si?)
commitanga?owa? si?, dopuszcza? si?, oddawa?, odsy?a? do komisji (projekt ustawy), pope?nia?, pope?ni? (czyn), po?wi?ca? si? (np. pracy), powierza?, powierzy?, przekaza?, przeznacza?, umieszcza? w zak?adzie, zobowi?za?, zobowi?zywa?
companyfirma, kompania, kompania(wojskowa), przedsi?biorstwo, spó?ka, towarzystwo, trupa, zespó?
confuse(po) miesza?, (po) pl?ta?, gmatwa?, gmatwa?, m?ci? w g?owie, miesza?, myli?, peszy?, pogmatwa?, pogmatwa?, pomyli?, speszy?, wprawia? w zak?opotanie, wprawia? w zak?opotanie, wprawi? w zak?opotanie, zagmatwa?, zagmatwa?, zam?ci? w g?owie, zdezorientowa?
conservechroni?, konfitura, konserwowa?, oszcz?dnie gospodarowa?, oszcz?dza?, oszcz?dzi?, przechowywa?, przetwory owocowe, robi? konfitury z (owoców), zachowywa?
consideranalizowa?, bada?, bra? pod uwag?, kontemplowa?, mie? wzgl?d, przygl?da? si?, przypatrywa? si?, rozpatrywa?, rozpatrzy?, rozwa?a?, rozwa?y?, s?dzi?, uwa?a?, wynagrodzi?, wzi?? pod uwag?, zastanawia? si?, zastanowi? si?, zrekompensowa?
consistpolega?, sk?ada? si?
copyegzemplarz, kopia, kopiowa?, numer, ?ci?ga? od kogo?
correctgani?, kara?, karci?, korygowa?, poprawia?, poprawny, prostowa?, robi? korekt?, skorygowa?, ukara?, w?a?ciwy, zgani?
courtboisko, chodzi? ze sob?, dziedziniec, gmach s?du, igra? z, kokietowa?, kort, nadskakiwa?, ryzykowa?, sala rozpraw, s?d, spotyka? si?, stara? si? o r?k?, szuka?, trybuna?, umizga? si?, umizgi, zabiega? o, zaleca? si?, zaleca? si? do, zaloty
criminalkryminalista, kryminalny, przest?pca
cruelokrutny
danceta?czy?
darkciemne, ciemny, czarny, gniewny, mroczny, ponury, smag?y, ?niady, z?y
darkenciemnie?, przyciemnia?, przyciemni?, ?ciemnie?, zaciemnia? (si?)
decimaldziesi?tny, u?amek dziesi?tny
decisiondecyzja, postanowienie, stanowczo??, zdecydowanie
defendbroni? (przed kim?, czym?), obroni?, stawa? w obronie, uzasadnia?, uzasadni?, wyst?powa? w obronie
degreenp.w skali, stopie?, stopie? naukowy
delaykorek, odwleka?, opó?nia?, opó?nienie, wstrzymywa?, zator, zatrzyma?, zatrzymywa?, zatrzymywa?, zwleka?
denyodmówi?, wypiera? si?, wyprze? si?, zaprzecza?, zaprzeczy?
describeopisa?, opisywa?
descriptionopis, opisywanie, rodzaj, rysopis, typ
desertdezerterowa?, opuszcza?, opuszcza? szeregi partii, opu?ci?, opu?ci? szeregi partii, porzuca?, porzuci?, pustynia, pustynny, zdezerterowa?
dictionarys?ownik
direct speechmowa bezpo?rednia, mowa niezale?na
disappearpowodowa? znikni?cie, przepada?, przepa??, spowodowa? znikni?cie, wygin??, wymiera?, zapodzia? si?, zapodziewa? si?, znika?, znikn??
discoverodkry?, odkrywa?, pozna?, poznwa?, ujawnia?, wyjawia?, wynajdowa?, wynale??, znajdowa?, znale??
divisiondywizja, dzia?, dzielenie, oddzia?, podzia? + BEETWEN, wydzia?
doubledubler, dublerka, dublet, dublowa?, dwukrotnie, dwukrotnie wzrasta?, dwukrotnie wzrosn??, kontra, kontrowa?, mno?y? przez dwa, na dwa, na pó?, obstawienie zwyci?zców dwóch gonitw, op?yn??, op?ywa?, podwaja?, podwoi?, podwojona kwota, podwojona liczba, podwojona stawka, podwójna, podwójna kwota, podwójna liczba, podwójna stawka, podwójny, pomno?y? przez dwa, razem, setka, sk?ada? w wpó?, sk?ada? we dwoje, sobowtór, we dwoje, wpó?, z?o?y? w wpó?, z?o?y? we dwoje
drawatrakcja, ci?gn??, ci?gnienie, czerpa?, losowanie, loteria, remis, remis, rozdanie, rysowa?, rysunek, wynik nierozstrzygni?ty, zaci?gni?cie si?
driverdrajwer, kierowca, maszynista, motorniczy, poganiacz, sterownik, wo?nica
drunkpijany, pi?
dutyc?o, obowi?zek, op?ata celna
e.g.na przyk?ad
earacheból ucha
earthplaneta ziemia, uziemia?, uziemi?, ziemia
economiseoszcz?dza?, zaoszcz?dzi?
educatedkulturalny, powa?ny, rozwini?ty, staranny, ?wiadcz?cy o wykszta?ceniu, wykszta?cony, wyrobiony, zbazowany na do?wiadczeniu
elderstarszy (z dwóch)
eldestnajstarszy (w rodzinie)
electobiera?, obra?, postanowi?, wybiera?, wybiera?, wybra?, wybra?cy, zdecydowa? si?
electricelektryczny
emphaticemfatyczny, powiedziany z naciskiem, wymowny, wyra?nie zaakcentowany, zdecydowany
employabsorbowa?, anga?owa?, posada, pos?ugiwa? si?, pos?u?y? si?, s?u?ba, stosowa?, u?ywa?, wykorzysta?, wykorzystywa?, zajmowa?, zatrudnia?, zatrudni?
employeepracownica, pracownik, zatrudniona, zatrudniony
employerpracodawca
equal(adj)jednakowy
every now and againco jaki? czas, od czasu do czasu
exclamationokrzyk
expectoczekiwa?, spodziewa? si?
experimenteksperyment
extremeekstremum, koniec, kraniec, kraniec, kra?cowo??, kra?cowy, najwy?szy stopie?, ostateczno??, ostateczny, skrajno??
fairczysty, dostateczny, dozwolony, fair, jarmark, jasny, kiermasz na cele dobroczynne, ?adny, nale?ny, nie najgorszy, nieposzlakowany, obiecuj?cy, oprofilowa?, park, pi?kny, poka?ny, przepisowy, przyzwoity, spory, sprawiedliwy, targ, targi, uczciwie, uczciwy, umiarkowany, urodziwy, usprawiedliwiony, uzasadniony, weso?e miasteczko, zadowalaj?cy
fairlydosy?, do??, niemal, nieomal?e, s?usznie, sprawiedliwie, uczciwie, umiarkowanie, wyra?nie
faithwiara
fall downprzewróci? si?, spada?, spa??, upada?, upa??, zawala? si?, zawali? si?, zwala? si?, zwali? si?
fallenIII forma fall, opad?y, poleg?y, upad?y, zdobyty (o mie?cie), zwalony
farmerdzier?awca, farmer, farmerka, gospodarz, gospodyni, hodowca, hodowczyni, rolniczka, rolnik
favourfaworyzowa?, faworyzowanie, ?aska, ?askawo??, obdarza? wzgl?dami, podarek, poparcie, popiera?, preferowa?, prezent, protekcja, przychylno??, przys?uga, sprzyja?, upodoba? sobie, upominek, uprzejmo??, wzgl?dy, ?yczliwo??
felldziki, góra, II forma fall, okrutny, powala?, powali?, srogi, straszliwy, ?ci??, ?cina, wyr?ba?, wyr?bywa?, wzgórze
fightstartowa?, ubiega? si?, walczy?, walka
figurecena, cyfra, dane liczbowe, figura, ilustracja, kszta?t, liczba, ornament, osoba godna uwagi, pomy?le?, pos?g, posta?, rycina, rysunek, sylwetka, ustalone ruchy w ta?cu lub je?dzie na ?y?wach, wizerunek, wykres, wzór, zgadza? si?
finalfina?, fina?owy, ko?cowy
finedobry, dobrze, dok?adny, drobnoziarnisty, drobny, elegancki, finezyjny, grzywna, kara, kara pieni??na, kara? grzywn?, kara? mandatem, ?adny, mandat, mia?ki, misterny, pi?kny, precyzyjny, precyzyjny, rafinowany, subtelny, szczegó?owy, ?wietnie, ?wietny, udany, uderza? z mu?ni?ciem (bil?), w porz?dku, w sam raz, wytworny, zdrowy, znakomity
flatflak, kape? (przebita opona), mieszkanie, p?aski
floordno, dolna granica, hala, kondygnacja, parkiet, pi?tro, pi?tro, pod?oga, powala? (na ziemi?), powali? (na ziemi?), sala, uk?ada? pod?og?, u?o?y? pod?og?, wya? posadzk?, wyla? pod?og?, wylewa? posadzk?, wylewa? pod?og?, zamkn?? usta, zamyka? usta, zbi? z tropu, zbija? z tropu
flownIII forma fly
forbo, dla, do, poniewa?, przez
forestlas, obszar ?owiecki, zalesia?
formforma, formowa?, formularz, stanowi?, zak?ada?, za?o?y?
freewolny
friendshipprzyja?n, przyja??
gainkorzy??, osi?ga?, wygrywa?, zarabia?, zarobek, zysk, zyskiwa?
gardenerogrodnik
geographicalgeograficzny
get outwyci?gn??, wydosta? si?, wyj??, wyj??
get to knowdowiedzie? si?, pozna?, pozna? dowiedzie? si?
ghostcie?, duch, dusza, odbicia, pisa? za kogo?, podwójny obraz, upiór, widmo, zjawa
gladzadowolony
gochodzi?, i??, jecha?, pój??
grewII forma grow
groundgleba, grunt, II i III forma grind, mielony, plac, podk?ad, powierzchnia ziemi, przyziemny, ziemia
growrosn??
grownIII forma grow, rosn??
guessdomy?la? si?, odgadywa?, zgadywa?, zgadywanka
guestby? go?ciem, go?cinny, go??
gunbro? palna, ci??ko postrzeli?, dzia?o, karabin, pistolet, polowa? z broni?, strzelba, uzbrojony bandyta, zastrzeli?
happinessszcz??cie
headacheból g?owy
here he isoto jest, oto jest (on)
here I amoto jestem
here it isoto jest, oto jest (ono)
here she isoto jest, oto jest (ona)
here they areoto s?
here you arebardzo prosze, oto jeste?, prosz?(gdy co? podajemy)
homeworkzadanie domowe
honestniewyszukany, prawy, prosty, rzetelny, szczery, uczciwy, zacny
hospitalszpital
hostby? gospodarzem, by? gospodarzem/organizatorem imprezy, by? hostem, ca?y zast?p, chmara, gospodarz, go?ci?, host, hostia, karczmarz, kelner witaj?cy i usadzaj?cy go?ci, komputer g?ówny, mnóstwo, orszak, pan domu, poprowadzi?, prowadzi?, serwer, wystepuj?cy w roli gospodarza, zast?p, zast?py, ?ywiciel
hostessgospodyni, pani domu
hotter and hottercieplej, coraz cieplejszy
how highjak wysoko
hurtII i III forma hurt, krzywda, przykro??, rana, rani?, ranny, skaleczony, skaleczy?, skaleczy?, sprawia? przykro??, sprawi? ból, sprawi? przykro??, urazi?, zada? ból, zadawa? ból, zrani?
I do like this booknaprawd? lubi? t? ksi??k?
I do speak englishnaprawd? mówi? po angielsku
I shall have studiedb?d? studiowa?, b?d? studiowa?a
if..thenje?li..wtedy
inw, za
in favour ofby? za, na rzecz
in publicpublicznie
includeobejmowa?, wlicza?, w??cza?, w??czy?, za??cza?, za??czy?, zawiera?
incorrectb??dny, nieprawid?owy
indianHindus, Indianin, indyjski
indirect speechmowa po?rednia
inexpensiveniedrogi
informdenuncjowa?, donosi?, informowa?, le?e? u pod?o?a, nape?nia?, natchn??, poinformowa?, powiadamia?, przenika?, przenika?, przenikn??, sk?ada? doniesienie
interfereingerowa?, interferowa?, kolidowa?, miesza? si? (do czego?), ogranicza?, przeszkadza?, przeszkadza?, rusza? co?, wmiesza? si?, wtr?ca? si?
interferencemieszanie si?, wtr?cenia
inviten?ci?, poprosi?, prosi?, prowokowa?, sprowadza?, sprowadzi?, wywo?ywa?, zach?ca?, zach?ci?, zaprasza?, zaprosi?, zaproszenie
islandwyspa
jobposada, praca, praca, robota, za któr? otrzymuje si? wynagrodzenie, zawód
joindo??czy?
joint??czny, ??czy?, pet, po??czenie, po??czy?, rodzaj pieczeni, rozbiera?, rozcz?onkowa?, rozebra?, skr?t, staw, wspólny, zestawi?, z??cze, z?o?y?
judgeekspert, juror, jurorka, ocenia?, okre?la?, os?dza?, os?dzi?, rozs?dza? (spraw?), s?dzi?, s?dzia, s?dziowa?, uwa?a? ?e, znawca, znawczyni
justdopiero co, gdy tylko, po prostu, sprawiedliwy, tu?, tylko, w?a?nie, zaraz
kilometrekilometr
kitchenkuchnia
knockczepia? si?, k?opot, nieszcz??cie, ostra krytyka, ostry zarzut, puka?, stuka?, stukanie, stukni?cie, tr?ca?, uderza?, uderzenie, wbija?, wybija?, zderzy? si?
latenessopó?nienie, pó?na pora, spó?nianie si?, spó?nienie
legallegalny, prawny
lengthd?ugo??
lengthenpod?u?a?, pod?u?y?, przeci?ga? si?, przeci?gn?? si?, przed?u?a? si?, przed?u?y?, przed?u?y? si?, wyd?u?y?, wzd?u?a?, wzd?u?y?
letdom do wynaj?cia, okres wynajmu, pokój do wynaj?cia, pozwoli?, pu?ci?, trafi? w siatk?, wynaj??, wynaj?? komu?, wynajmowa?
let her goniech ona idzie
let him goniech on idzie
let it goniech ono idzie
let me gopozwól mi i??
let us goidziemy
levelniwelowa?, niwelowa? (teren), powala? na ziemi?, powali? na ziemi?, poziom, poziomica, pustoszy?, skierowa? pod adresem, spustoszy?, wycelowa?, wyrówna?, wyrównywa?, wysun?? przeciwko, zrówna? z ziemi?, zrównywa? z ziemi?
like thistak, w ten sposób
limitgranica, ograniczenie, ograniczy?
lionlew
lipbrzeg, do warg, dziobek, kraw?d?, liza? (o wodzie falach), mrucze?, przyk?ada? wargi do, pyskowanie, usta, warga, zap?dzi? tylko na brzeg do?ka (pi?k?)
listlista
look forszuka?
look upodszuka?, sprawdzi?
losspora?ka, przegrana, stracenie, strata, ubytek, utrata, zguba
lotdu?o, mnóstwo
machineaparat, machina, maszyna, obrabia?, obrobi?, obszy? na maszynie, podszy? na maszynie, szy? na maszynie, uszy? na maszynie
made to measurerobione na miar?
maing?ówny, g?ówny, g?ówny kana? ?ciekowy, magistrala
mainlyg?ównie, przewa?nie
markocena, poprawi?, ?lad, upami?tnia? (zw?. rocznic?), zaznacza?, zaznaczy?, znak
MaryMaria
matteristota, kwestia, lektura, liczy? si?, materia, materia?y, mie? znaczenie, robi? ró?nic?, ropa, ropie?, rzecz, sk?ad, sprawa, substancja, tre??, z?o?ony materia?, znaczy?
micemyszy
milemila, znacznie
minddogl?da?, duch, g?owa, intelekt, inteligencja, mie? co? przeciw, mie? co? przeciwko, my?li, nie zapomina? o, ochota, opinia, pami??, pami?ta? o, pilnowa?, przejmowa? si?, przypilnowa?, psychika, rozum, umys?, uwaga, uwa?a?, zamiar, zdanie, zmys?y, zwraca? uwag?
ministerdba? o, duchowny, minister, pastor, pe?ni? obowi?zki, piel?gnowa?, troszczy? si?, zajmowa? si?, zwierzchnik zakonu
misschybia?, chybi?, krztusi? si?, min??, nie dos?ysze?, nie pobi?, nie rozumie?, nie zauwa?a?, nie zauwa?y?, nie zd??a?, nie zd??y?, nie zrozumie?, niecelny strza?, opuszcza?, opu?ci?, panna, przegapia?, przegapi?, przegapi?, przepu?ci? przepuszcza?, pud?o, rozmija? si?, spó?nia? si?, spó?ni? si?, spud?owa?, straci?, t?skni?, traci?, uchodzi?, uj??, unika?, unikn??, zat?skni?
moderate?agodzi?, powstrzymywa? si?, przeci?tny, umiarkowany, utrzymywa? w stanie umiarkowania
modernnowoczesny, wspó?czesny
moralmoralny, mora?, obyczajowy
more and morecoraz bardziej, coraz wi?cej
most ofprzewa?aj?ca cz???
most of allprzede wszystkim
no longerju? nie
non-stopbez mi?dzyl?dowania, bez przerw, bezpo?redni, bezpo?rednio, bezustanny, nieko?cz?cy si?, nieprzerwany, nieustanny, niezatrzymuj?cy si? na stacjach po?rednich, non stop
obviousci??ki, oczywisty, wierutny
occasionby? powodem, okazja, powodowa?, powód, przysparza?, sposobno??, spowodowa?, wywo?ywa?
oceanocean
off dutypo s?u?bie, po zmianie
on dutyna s?u?bie, na zmianie
on the other handz drugiej strony
ontodo, na
operatedzia?a?, nap?dza?, obowi?zywa?, obs?ugiwa?, operowa?, poskutkowa?, pos?ugiwa? si?, prowadzi? dzia?alno??, skutkowa?
operationczynno??, dzia?anie, funkcjonowanie, operacja, przedsi?biorstwo, transakcja
orderkaza?, kolejno??, ?ad, poleci?, porz?dek, rozkaz, zamawia?, zamówienie
organisationorganizacja
ought topowinienem, powinnam, powinni?my
Out ofna zewn?trz
overnad, nadmiernie, ponad, sko?czona, sko?czony, zbyt
overcookgotowa? za d?ugo, przegotowa?, przegotowywa?, rozgotowa?, rozgotowywa?
overeatprzejada? si?
overlookbaczy?, dogl?da?, dok?adnie przygl?da? si?, górowa? nad, ignorowa?, nadzorowa?, nie dostrzec, nie dostrzega?, nie zwraca? uwagi na, niedopatrzenie, pomija?, pomin??, przegl?da?, przeoczenie, przeoczy?, przeoczy?, przymkn?? oczy na, przymyka? oczy na, punkt widokowy, puszcza? p?azem, spogl?da? z góry, stercze? (ponad co?), uwa?a?, wychodzi? na (np. okno wychodz?ce na), wystawia?, wznosi? si? nad
overpayp?aci? zbyt wysokie wynagrodzenie, przep?aci?, wyp?aci? zbyt wysokie wynagrodzenie
oversleepprzespa? co?, zaspa?
overworkprzeci??a?, przeci??enie prac?, przepracowa? si?, przepracowanie, zmusza? do zbyt ci??kiej pracy
parkboisko, maca? si? (w zaparkowanym samochodzie), migdali? si? (w zaparkowanym samochodzie), ob?ciskiwa? si? (w zaparkowanym samochodzie), park, parkowa?, po?o?y?, postawi?, rozsi??? si?, stadion, wydzielony teren, zostawi?
particulardrobiazgowy, indywidualny, konkretny, konkrety, poszczególny, specjalny, szczególny, szczegó?, szczegó?owy, szczegó?y, wybredny, wymagaj?cy
passportpaszport
payop?aca? si?, op?aci? si?, p?aca, p?aci?, posmarowa? smo??, smarowa? smo??
petrolbenzyna
photofotografia, zdj?cie
photographfotografia, fotografowa?, robi? zdj?cie, zdj?cie, zfotografowa?, zrobi? zdj?cie
phrasefraza
picnicjedzenie, majówka, piknik, prowiant, przelewki, urz?dza? piknik, urz?dzi? piknik, wa?ówka
pitygardzi?, lito??, litowa? si?, pogardza?, przedmiot lito?ci, szkoda, wspó?czucie, wspó?czu?, zlitowa? si?, ?a?owa?
placek?a??, miejsce, plac, po?o?y?, umieszcza?, umie?ci?
planplan, widok z góry
pleasureprzyjemno??
pointmiejsce, pozycja, przecinek, punkt, wskaza?
populationludno??, mieszka?cy, populacja, zaludnienie
powerenergia, pot?ga, si?a
practise?wiczy?, praktykowa?
primeinstruowa?, nabi?, nabija?, najlepszy, najwa?niejszy, pierwszy, pocz?tek, poinstruowa?, przygotowa?, przygotowywa?, uzbraja?, uzbroi?, wczesny okres, wiosna, zala?, zalewa?, za?adowa?, za?adowywa?
prisonerjeniec, wi?zie?
producebudzi?, by? producentem (filmu), obudzi?, okazywa?, produkowa?, produkty (spo?ywcze), przed?u?a? (lini?), przedstawia?, przynosi? (efekty rezultaty), przynosi? (efekty rezultaty), realizowa?, rodzi?, rodzi? (plony potomstwo), urodzi?, wydawa?, wydobywa?, wyjmowa? (przedmiot z kieszeni), wyprodukowa?, wystawia?, wystawi?, wytwarza?, wywo?a?, wywo?ywa?, zrealizowa?
profitdochód, korzysta?, korzy??, przynosi? korzy??, zysk
protectbroni?, chroni?
providedostarczy?, wyposa?y?, zaopatrza?, zaopatrzy? si?, zapewnia?, zapewni?, zaspokaja? potrzeby, zaspokoi? potrzeby
providingdostarczaj?cy, o ile, pod warunkiem ?e
publicpa?stwowy, powszechny, publiczna, publiczno??, publiczny, spo?eczny
purposecel, plan, postanawia?, powzi?? zamys?, skutek, zamiar, zamierza?, zamierza?
put rightnastawi?
railwaydroga ?elazna, kolej
ratherca?kiem, dosy?, do??, raczej, troch?
rather thanraczej ni?, zamiast
readybezpo?redni, bystry, ch?tny, ci?ty, gotowy, gotów, przygotowa?, przygotowany, przygotowywa?, szybki
ready madegotowy
recogniserozpozna?
referda? skierowanie, kierowa?, odnosi? si?, odsy?a?, powo?ywa? si?, udawa? si?, zwraca? si?
relatedotyczy?, ??czy?, odnosi? si?, opowiada?, opowiedzie?, powi?za?, relacjonowa?, wi?za?
rentczynsz, dochód z maj?tku ziemskiego, dzier?awi?, naj??, najem, odnajmowa?, wynaj??, wynajem, wynajmowa?
repairnaprawia?, reperowa?
reportdetonacja, doniesienie, donie?? o, donosi?, huk, informowa? o, meldowa?, meldowa? (si?), plotki, poinformowa?, poinformowa? o, powiadomi?, raport, relacja, relacjonowa?, relacjonowa?, reputacja, s?uchy, sprawozdanie, ?wiadectwo, wezwa?, zawiadamia? o, zawiadomi? o, zdawa? spraw?, zg?asza?, zg?osi?, zrelacjonowa?
rescueakcja ratownicza, ocala?, ocali?, odbija? (wi??nia), operacja ratunkowa, pomoc, przychodzi? z pomoc?, przyj?? z pomoc?, ratowa?, ratunek, uprowadza? z u?yciem si?y, uratowa?, uwalnia?, uwolni?, wybawia?, zajmowa? z u?yciem si?y (mienie)
respecticzy? si? z, poszanowanie, powa?a?, przestrzega?, respektowa?, szacunek, szanowa?, uznanie, wyrazy uszanowania, wzgl?d
resultby? wynikiem, rezultat, skutek, wynik, wynika?, wynikn??
rhythmicalrytmiczny
riddenIII forma ride
rightca?kiem na r, prawa, prawo
risenIII forma rise, zmartwychwsta?y
rodeII forma ride
roofdach, kry? (dachem), podniebienie, strop, zadaszenie
ropelina, ?apa? na lasso, powróz, przywi?za? lin?, przywi?zywa? lin?, swoboda, sznur, warkocz, wianek (czosnku), z?apa? na lasso, z?owi?, zwi?za? lin?, zwi?zywa? lin?
roseII forma rise, ró?a, ró?owy, wino ró?owe, zaró?owi?
roughci??ki, grubianin, grubo ciosa?, grubo ciosany, gruboskórny, nierówny, pobie?ny, prostak, robota nie wyko?czona w szczegó?ach, szorstki, trudny, w?ochaty, wzburzony (o morzu), zachowywa? si? ordynarnie, zmatowi?, zrobiony z grubsza
roughlybrutalnie, grubo, gwa?townie, mniej wi?cej, niedbale, nieostro?nie, ostro, pobie?nie, w przybli?eniu, z grubsza
rulerlinijka, rz?dca, w?adca, w?adczyni
runbiec, bieg, biega?, bieganie, gra? rol?, jecha?, zarz?dza?
sailodp?ywa?, p?yn??, pop?yn??, przeja?d?ka ?aglowcem, przep?yn?? statkiem, przep?ywa? statkiem, puszcza?, pu?ci?, rami? wiatraka, rejs ?aglowcem, rozpoczyna? rejs, uprawia? ?eglarstwo, ?agiel, ?eglowa?, ?eglowanie
sailormarynarz, ?eglarz
sangII forma sing, ?piewa?
savebroni?, chroni?, interwencja, konserwowa?, obrona strza?u, obroni?, ocala?, ocali?, oszcz?dza?, oszcz?dzi?, ratowa?, ratowa?, uratowa?, zachowa?, zachowa?, zachowywa?, zachowywa?, zachowywanie, zaoszcz?dzi?, zapisa?, zapisywa?, zapisywa? dane na dysku, zapisywanie, zatrzyma?, zbawia?, zbawi?, zbiera?, zebra?
sayg?os, mówi?, odmawia?, odmówi?, powiedzie?, prawo g?osu, wskaza?, wskazywa?, wypowiada?, wypowiedzie?, wyrazi?, wyra?a?, zmówi?
schoolboyucze?
scientistnaukowiec, uczony
sea-sickchoroba morska
seriousautentyczny, niesamowity, powa?ny, znakomity
setkomplet, nastawi?, po?o?y?, seria, skupisko, ustawi?, zachodzi? (o s?o?cu), zbiór, zestaw, zestaw
severedotkliwy, ostry, powa?ny, srogi, surowy, uporczywy
shoppingzakupy
shortbez pokrycia, brakowa?, gwa?townie, krótka samog?oska, krótka sylaba, krótki, krótkie, krótko, maluch, mocny drink, nagle, niepokryty, niewystarczaj?co, niski, obcesowo, powodowa? zwarcie, szorstko, ulega? zwarciu, za blisko, za ma?o, zwiera?, zwi??le
shortendodawa? t?uszczu, refowa?, skraca?, skraca? si?, skróci?, skróci? si?, sta? si? krótszym, stawa? si? krótszym, zmniejsza? si?, zmniejszy? si?
shouldpowinien, powinien by?
shutby? zamykanym, likwidowa?, linia spojenia dwu metali, przyci?? sobie, przytrzasn?? sobie, sk?ada? (np. parasol), szew spawalniczy, zamkn??, zamkni?ty, zamyka?, zapina?
shut upuciszy? si?, zamkn??, zamkn?? si?, zamyka?
sickblady (o cerze), chorowity (o wygl?dzie), chory, ja?owy, maj?cy md?o?ci, ma?o urodzajny, nienormalny, niesmaczny, obrzydliwy, stukni?ty, szkodliwy dla zdrowia, wymiociny
silentcichy, ma?omówny, milcz?cy, niemy
sing?piewa?
smoothg?adki, równy, spokojny, uspokaja?, wyg?adza?
so thataby, a?eby, dlatego, po to aby, tak ?e, ?eby
societyspo?ecze?stwo, spo?eczno??, stowarzyszenie, towarzystwo
spellingb??d ortograficzny, pisownia
stategodno??, okre?la?, o?wiadcza?, oznajmia?, pa?stwo, pa?stwowy, przedstawia?, stan, stanowy, stwierdza?, szko?a pa?stwowa, twierdzi?, wyra?a?
statementdane, deklaracja, dofinansowywa?, hipoteza, o?wiadczenie, podanie, twierdzenie, wyci?g, wyci?g z konta, wypowied?, zdanie twierdz?ce
stomach-acheból ?o??dka
straightbez przerwy, bezpo?redni, ci?giem, czysty, dr?twy, hetero, jasny, normalnie, normalny, otwarty, pod rz?d, porz?dny, posprz?tany, prosto, prostolinijny, prosty, równy, rzetelny, systematyczny, szczery, sztywny, uczciwy, w porz?dku, wprost, wyprostowany, zwyczajny
strangedziwny, nieznany, obcy, osobliwy
strange-lookingdziwnie wygl?daj?cy
strengthmoc, mocna strona, pot?ga, si?a, wytrzyma?o??
strengthendodawa? si? (komu?), odzyska? si?y, odzyskiwa? si?y, polepsza? si?, polepszy? si?, potwierdza? s?uszno??, potwierdzi? s?uszno??, rozwija? si?, rozwin?? si?, umacnia? si?, umocni?, wzmacnia?, wzmacnia? si?, wzmaga? si?, wzrasta?, wzrosn??
suchpodobny, taki, taki jak
such a..tak
such..astaki..jak
sungIII forma sing, ?piewa?
supposeprzypuszcza?, s?dzi?, zak?ada?, za?o?y?
surfaceblat, bok, nawierzchnia, pojawia? si?, pojawi? si?, pokry? nawierzchni?, pokrywa? nawierzchni?, powierzchnia, powierzchniowy, pozorny, ?ciana, ujawnia? si?, ujawni? si?, wsta?, wstawa?, wychodzi? na ?wiat?o dzienne, wyj?? na ?wiat?o dzienne, wynurza? si?, wynurzy? si?, wyp?yn?? na powierzchni?, wyp?ywa? na powierzchni?, zwlec si?, zwleka? si?
sweetkochanie, kochany, mi?y, niesolony, przyjemny, rozkoszny, s?odki, ?wie?y
systemsystem
tailchodzi? krok w krok, cipa, dolny brzeg, dolny margines, dupa (o kobiecie), formowa? kolejk?, kolejka, ko?ysa? si?, koniec, ??czy? ko?cami, o ograniczonym prawie w?asno?ci, obcina? ogony, obrywa? ogonki (owoców), ogon, ogonek, ograniczone prawo w?asno?ci, ?lad, ?ledzi?, trop, ty?, ty?ek, usterzenie ogonowe, zadek, zamyka?, zaopatrywa? w ogon
takebra?, naucza?, podj??, uczy?, wzi??
take a bathbra? k?piel, k?pa? si?
take care ofopiekowa? si?
take the troublek?opota? si?, k?opota? si?
tellinformowa?, mówi?, opowiedzie?, poto ?eby, powiedzie?, relacjonowa?
the truthprawda
there he isoto on
there it isoto jest
there she isoto ona
there they areoto oni
there we areoto my
there you areoto ty, oto wy
think ofmy?le? o
thirstby? spragnionym, g?ód, ?akn??, pragn?? (czego?), pragnienie, ??dza
thoughchocia?, chocia? jednak, jednak, mimo, mimo ?e, przecie?, tylko czy, tylko ?e
throughbezpo?rednio, do, dzi?ki, id?cy na wskro?, na, po, poprzez, prosto, przecinaj?cy, przez, sko?czony, z powodu, zakwalifikowany
ticketbilet, bon, dawa? mandat za nieprzepisowe parkowanie, licencja, lista wyborcza, mandat, metkowa? (towar), platforma wyborcza, program wyborczy, tymczasowe potwierdzenie transakcji, zaopatrywa? w bilety, zaopatrywa? w bilet, zwolnienie
tiekrawat, przywi?za?, przywi?zywa?, remisowa?, wi?za?, wi?zy, zawi?za?, zremisowa?
to be good at doing somethingby? dobrym w czym?
to have something donemie? co? zrobione
to make one paysprawi? by kto? zap?aci?
toonadto, tak?e, te?
toothacheból z?ba
tradebran?a, fach, handel, handlowa?, rzemios?o, wymiana, zawód
trade unionzwi?zek zawodowy
trade-markznak handlowy
tradesmandostawca, handlowiec, kupiec, rzemie?lnik, sprzedawca
traffichandel (zw?aszcza nielegalny), handlowa?, ruch, ruch uliczny, wymiana
transactiontransakcja
transportdeportowa?, porwa?, porywa?, przenie??, przenosi?, przetransportowa?, przewie??, przewozi?, transport, transportowa?, uniesienie wybuch, zes?a?, zsy?a?
troubledokucza?, k?opot, niepokoi?, przeszkadza?, przeszkodzi?, prze?ladowa?, trudno??, zaprz?ta?, zaprz?tn??
typepisa? na maszynie, rodzaj, typ
undercooknie gotowa?, niedogotowa?
undergroundmetro, podziemny
underpayniedostatecznie op?aca?
uneducatedniewykszta?cony
unfairnie?adny, niesprawiedliwy, nieuczciwy
uniformjednakowy, jednolity, maj?cy taki sam kszta?t, mundur, mundurek, sta?y, uniform
unionkombinezon, unia, zjednoczenie, zwi?zek
universityuniwersytecki, uniwersytet
unlimitednieograniczony
variousrozmaity, ró?ny
videofilmowa?, wideo
vomitwymiotowa?, wymioty
weightci??ar, ci??arek, dawa? przewag?, obci??a?, obci??y?, odwa?nik, okre?la?, okre?li?, waga, wa?y?, wywa?y?
what a pityjaka szkoda
whatevercokolwiek, jakikolwiek, ka?dy mo?liwy, oboj?tnie co
whenevergdy tylko, ilekro?, kiedy tam, kiedy tylko, kiedy wreszcie, kiedykolwiek, oboj?tnie kiedy, za ka?dym razem gdy
whereaboutsgdzie (mniej wi?cej), miejsce pobytu, w jakiej okolicy, w którym miejscu
whereverdok?dkolwiek, gdziekolwiek
whoeverka?dy, ktokolwiek, którzy, ten kto, wszyscy
whomkogo, komu, kto, którego, któremu, który, z kim
wideszeroki
widenposzerza?, poszerza? si?, poszerzy?, poszerzy? si?, powi?ksza? si?, powi?kszy? si?, rozszerzy? (si?), zwi?ksza?, zwi?ksza? si?, zwi?kszy?, zwi?kszy? si?
widthszeroko??
windinstrument d?ty, nawija?, obrót, obwija?, wiatr, wietrzy?, zakr?t, zapiera? dech w piersi, zaprze? dech w piersi, zwietrzy?, zwija?
wishchcie?, ochota, pragn??, pragnienie, zamiar, ?a?owa?, ?yczenie, ?yczy?
withinprzed up?ywem, w ci?gu, w domu, w duchu, w granicach, w obr?bie, w odleg?o?ci, w okresie czasu, w przeci?gu, w ?rodku, w zasi?gu, wewn?trz, wewn?trz
workbadania, ?wiczy?, dzie?o, miejsce pracy, obs?ugiwa?, pos?ugiwa? si?, praca, praca badawcza, pracowa?, robota, utwór
worksfabryka, mechanizmKomentarze


Wszystie materia?y do Metody Callana za free s? dost?pne tu: chomikuj.pl Login: callan2008

Pozdrawiam.

2007-12-24 13:15:26 callan2008


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2012-10-03 21:10:13 mikomar


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: