logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Callan-lesson 84

ID: 1142
Nazwa grupy: Callan-lesson 84
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: leszekm
Data utworzenia: 2007-06-14
Data ostatniej zmiany: 2007-06-16 01:04:14
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 35
Opis:

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
acheból
confuse(po) miesza?, (po) pl?ta?, gmatwa?, gmatwa?, m?ci? w g?owie, miesza?, myli?, peszy?, pogmatwa?, pogmatwa?, pomyli?, speszy?, wprawia? w zak?opotanie, wprawia? w zak?opotanie, wprawi? w zak?opotanie, zagmatwa?, zagmatwa?, zam?ci? w g?owie, zdezorientowa?
darkciemne, ciemny, czarny, gniewny, mroczny, ponury, smag?y, ?niady, z?y
darkenciemnie?, przyciemnia?, przyciemni?, ?ciemnie?, zaciemnia? (si?)
earacheból ucha
educatedkulturalny, powa?ny, rozwini?ty, staranny, ?wiadcz?cy o wykszta?ceniu, wykszta?cony, wyrobiony, zbazowany na do?wiadczeniu
farmerdzier?awca, farmer, farmerka, gospodarz, gospodyni, hodowca, hodowczyni, rolniczka, rolnik
friendshipprzyja?n, przyja??
groundgleba, grunt, II i III forma grind, mielony, plac, podk?ad, powierzchnia ziemi, przyziemny, ziemia
headacheból g?owy
lengthd?ugo??
lengthenpod?u?a?, pod?u?y?, przeci?ga? si?, przeci?gn?? si?, przed?u?a? si?, przed?u?y?, przed?u?y? si?, wyd?u?y?, wzd?u?a?, wzd?u?y?
levelniwelowa?, niwelowa? (teren), powala? na ziemi?, powali? na ziemi?, poziom, poziomica, pustoszy?, skierowa? pod adresem, spustoszy?, wycelowa?, wyrówna?, wyrównywa?, wysun?? przeciwko, zrówna? z ziemi?, zrównywa? z ziemi?
obviousci??ki, oczywisty, wierutny
ought topowinienem, powinnam, powinni?my
railwaydroga ?elazna, kolej
rhythmicalrytmiczny
roughci??ki, grubianin, grubo ciosa?, grubo ciosany, gruboskórny, nierówny, pobie?ny, prostak, robota nie wyko?czona w szczegó?ach, szorstki, trudny, w?ochaty, wzburzony (o morzu), zachowywa? si? ordynarnie, zmatowi?, zrobiony z grubsza
roughlybrutalnie, grubo, gwa?townie, mniej wi?cej, niedbale, nieostro?nie, ostro, pobie?nie, w przybli?eniu, z grubsza
sea-sickchoroba morska
shortbez pokrycia, brakowa?, gwa?townie, krótka samog?oska, krótka sylaba, krótki, krótkie, krótko, maluch, mocny drink, nagle, niepokryty, niewystarczaj?co, niski, obcesowo, powodowa? zwarcie, szorstko, ulega? zwarciu, za blisko, za ma?o, zwiera?, zwi??le
shortendodawa? t?uszczu, refowa?, skraca?, skraca? si?, skróci?, skróci? si?, sta? si? krótszym, stawa? si? krótszym, zmniejsza? si?, zmniejszy? si?
shouldpowinien, powinien by?
sickblady (o cerze), chorowity (o wygl?dzie), chory, ja?owy, maj?cy md?o?ci, ma?o urodzajny, nienormalny, niesmaczny, obrzydliwy, stukni?ty, szkodliwy dla zdrowia, wymiociny
smoothg?adki, równy, spokojny, uspokaja?, wyg?adza?
stomach-acheból ?o??dka
strengthmoc, mocna strona, pot?ga, si?a, wytrzyma?o??
strengthendodawa? si? (komu?), odzyska? si?y, odzyskiwa? si?y, polepsza? si?, polepszy? si?, potwierdza? s?uszno??, potwierdzi? s?uszno??, rozwija? si?, rozwin?? si?, umacnia? si?, umocni?, wzmacnia?, wzmacnia? si?, wzmaga? si?, wzrasta?, wzrosn??
surfaceblat, bok, nawierzchnia, pojawia? si?, pojawi? si?, pokry? nawierzchni?, pokrywa? nawierzchni?, powierzchnia, powierzchniowy, pozorny, ?ciana, ujawnia? si?, ujawni? si?, wsta?, wstawa?, wychodzi? na ?wiat?o dzienne, wyj?? na ?wiat?o dzienne, wynurza? si?, wynurzy? si?, wyp?yn?? na powierzchni?, wyp?ywa? na powierzchni?, zwlec si?, zwleka? si?
toothacheból z?ba
undergroundmetro, podziemny
uneducatedniewykszta?cony
wideszeroki
widenposzerza?, poszerza? si?, poszerzy?, poszerzy? si?, powi?ksza? si?, powi?kszy? si?, rozszerzy? (si?), zwi?ksza?, zwi?ksza? si?, zwi?kszy?, zwi?kszy? si?
widthszeroko??Komentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: