logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Skróty ang. potrzebne w pracy

ID: 1215
Nazwa grupy: Skróty ang. potrzebne w pracy
Kategoria: Tematyczne
Stworzona przez: Thaddeus
Data utworzenia: 2007-10-07
Data ostatniej zmiany: 2009-03-06 17:26:48
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 148
Opis:

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
¢cent
£funt
11thjedenasty
3-Dtrójwymiarowy
a back-handed complimentdwuznaczny komplement, w?tpliwy komplement (mo?e by? odczytany zarówno jako komplement jak i zniewaga)
A levelsmatura
A.S.S.
A.W.O.L.nieobecny bez zezwolenia, nieobecny nieusprawiedliwiony
A/Danalogowo-cyfrowy
ABAStowarzyszenie Prawników Ameryka?skich, Zwi?zek Boksu Amatorskiego
ABA
ACAanonimowe doros?e dzieci
ACoADDA, doros?e dzieci alkoholików
ampamper, wzmacniacz
approxoko?o, prawie, w przybli?eniu
approx.ok., oko?o, w przybli?eniu
apt.mieszkanie
ARAN
arise3, 3, 3, 3, 3, 3, by? wynikiem, l?gn?? si?, nadarza? si?, nadarzy? si?, nasun?? si?, nasuwa? si?, pojawia? si?, pojawi? si?, powsta?, powsta?, powstawa?, rozlec si?, rozlega? si?, wynika?, wyp?yn??, wyp?ywa?, wywi?za? si?, wywi?zywa? si?, zerwa?, zmartwychwsta?, zrywa? si?
ASPCAameryka?skie towarzystwo ochrony zwierz?t
ATMAsynchronous Transfer Mode, bankomat
Augsierpie?
Aug.sierpie?
awake3, 3, budzi? si?, przebudzony, u?wiadomi? sobie
AWOLnieobecny bez zezwolenia, nieobecny nieusprawiedliwiony
bachelor of educationlicencjat w dziedzinie pedagogiki
BBW
BDSM
bed?ó?ko, pok?ad, posadowi?
BFF
BODBZT
C.E.O.dyrektor generalny, dyrektor naczelny, prezes zarz?du, prezydent Stanów Zjednoczonych
C.P.A.bieg?a ksi?gowa, bieg?y ksi?gowy, dyplomowana ksi?gowa, dyplomowany ksi?gowy
CAS
CEOdyrektor generalny, dyrektor naczelny, prezes zarz?du, prezydent Stanów Zjednoczonych
CFCchlorofluorocarbon
CFSzespó? chronicznego zm?czenia
COBbiurowy nudziarz konformista
CPAbieg?a ksi?gowa, bieg?y ksi?gowy, dyplomowana ksi?gowa, dyplomowany ksi?gowy
CVA
D and C?y?eczkowanie macicy, rozszerzenie i wy?y?eczkowanie (jamy macicy)
daprokurator okr?gowy
Dec.
del.delegacja, delegowanie, kasowa?, skasowanie, udzielanie pe?nomocnictw, usuni?cie, usuwa?, wykre?la?, wykre?lenie, wymazywa?
DIYmajsterkowa? (skrót)
DPprzetwarzanie danych
DPPProkurator Generalny
DSSministerstwo opieki spo?ecznej, opieka spo?eczna
ed
ed.pod red., red., wyd.
eds.
EOCkomisja do spraw równouprawnienia zawodowego
EPAAgencja Ochrony ?rodowiska
est.kosztorys, maj?tek, masa spadkowa, masa upad?o?ciowa, oblicza? w przybli?eniu, ocena, ocenia?, oszacowanie, oznacza? ilo?ciowo, preliminowa?, przewidywany, przybli?ony, stan, status, szacowany, szacunkowy, szanowa?, wiek
ESTJEkstrawertyk Percepcjonista My?liciel S?dzia
etc.itd.
etc.
FAAFederalna Agencja Nadzoru Transportu Lotniczego, federalny zarz?d lotnictwa cywilnego
FAEalkoholowy efekt p?odowy
FAQcz?sto zadawane pytania
FASalkoholowy zespó? p?odowy
FCCFederalna Komisja ??czno?ci, Federalny Urz?d ??czno?ci
fed_erlude
Fr.ksi?dz, ojciec
Fri.pi?tek
FSS
FYIdo twojej wiadomo?ci
G.O.P.Partia Republika?ska
GBHci??kie uszkodzenie cia?a
GCSEegzamin dla uczniów w wieku 16 lat, matura
GEDameryka?ski egzamin powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu uko?czenia szko?y ?redniej
GEMpoduszkowiec
GFE
GILF
GOPPartia Republika?ska
GPlekarz ogólny, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny
GYB
HDS
Hep C
honkochanie, skarbie
hon.czcigodny, honorowy, pe?niony nieodp?atnie
IBSzespó? jelita nadwra?liwego, zespó? wra?liwego jelita
INC.posiadaj?cy osobowo?? prawn?
inst.bie??cego miesi?ca, bm
Introverted Intuitive Feeling PerceivingIntrowertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator
IRSizba skarbowa, urz?d skarbowy
ISTPIntrowertyk Percepcjonista My?liciel Obserwator
L.A.P.D.
LLDdoktor praw, doktorat w dziedzinie prawa
LTR
Mass.stan Massachusetts
MBTI
MIMichigan, pierwsza litera drugiego imienia
MILFatrakcyjna starsza kobiera, MILF = mother I'd like to fuck
MIRNF
MLTR
MOTMinisterstwo Transportu, przegl?d techniczny (pojazdu samochodowego), przegl?d techniczny pojazdu
MPdeputowana, deputowany, parlamentarzysta, parlamentarzystka, pose?, pos?anka, ?andarmeria wojskowa
MQM
o.d.na ??danie
OCDzaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespó? obsesyjno-kompulsywny
OEj?zyk staroangielski
OTOH
p.w.na tydzie?
PAagent prasowy, agentka prasowa, asystent osobisty, asystentka osobista, nag?o?nienie, pe?nomocnictwo, rzeczniczka prasowa, rzecznik prasowy, sekretarka osobista, sekretarz osobisty, stan Pensylwania, system nag?a?niaj?cy, upowa?nienie
PASzespó? alienacji rodzicielskiej
PFHostra nadwra?liwo?? na g?upot?
PGCEdyplom magisterskich studiów pedagogicznych
Ph.D.doktorat, stopie? doktorski, stopie? naukowy doktora
PhDdoktorat, stopie? doktorski, stopie? naukowy doktora
PMApozytywne my?lenie
PMSzespó? napi?cia przedmiesi?czkowego
PRC
PTSDnerwica pourazowa
QEDc.b.d.o., c.n.d.
R & Ddzia? bada? i rozwoju, prace badawczo-rozwojowe
R and Ddzia? bada? i rozwoju, prace badawczo-rozwojowe
R.F.T.W.
R.S.V.P.prosz? o odpowied?, uprasza si? o odpowied?
revobrót, zwi?ksza? obroty, zwi?kszy? obroty
rev.wielebny
Rh factor
RoRRytmy Oporu
RSVPprosz? o odpowied?, uprasza si? o odpowied?
s.h.p.moc na wale
S.O.B.kurwa ma?!, skurczybyk, skurwiel, skurwysyn, sukinsyn
SADdepresja zimowa, sezonowe zaburzenia afektywne
SAMpocisk klasy ziemia-powietrze, pocisk ziemia-powietrze
school leaving examsmatura
shpmoc na wale
SLRlustrzanka jednoobiektywowa
SNPNarodowa Partia Szkocji
STDautomatyczne po??czenie mi?dzymiastowe, choroba przenoszona drog? p?ciow?
SUVd?ip, jeep, samochód klasy SUV
syncby? zsynchronizowanym, dzia? si? równocze?nie, pokazywa? jednakowy czas (o zegarach), przedstawia? w formie tabeli synchronicznej, przedstawia? w postaci tabeli synchronicznej, skrót od synchronization - synchronizacja, synchronizacja, synchronizowa?
the be-all and end-allesencja, najwa?niejsza cz???, p?pek, podstawa, wszystko
the MedMorze ?ródziemne
three strikesprawo trzech przest?pstw
trisomy 21zespó? Downa
TSABezpiecze?stwa Transportu Stanów Zjednoczonych
UPSfirma dor?czaj?ca paczki
URAKomisja ds. Odnowy Obszarów Wielkomiejskich
VATpodatek od warto?ci dodanej, VAT
VCWietkong
VDchoroba weneryczna
w.e.f.pocz?wszy odKomentarze


A gdzie ASAP? As soon as possible?

2007-11-05 14:27:05 pinger


W tym tekscie sa bledy.. niech ktos to przeredaguje

2007-11-05 14:27:51 pinger


wiele nie?cis?o?ci i niejasno?ci w tym tek?cie

2010-03-03 22:40:01 bazia


3

2019-05-18 09:32:28 3


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: