logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa NewHeadway03

ID: 141
Nazwa grupy: NewHeadway03
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: hakerka71
Data utworzenia: 2005-02-15
Data ostatniej zmiany: 2005-02-15 00:00:00
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 46
Opis: Wybrane s?ówka z rozdzia?u 3 [New Headway Intermediate]

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
apartoddzielnie, osobno
apologizeprosi? o wybaczenie, przeprasza?, przeprosi?, usprawiedliwi? si?, wybacza?
barbecuegrill
battlebitwa
beatbi?, pobi?, uderza?, uderzenie, zbi?
belldzwon, dzwonek, rycze?, ryk, uk?ada? si? w kszta?t dzwonu, wy?, wywija? brzegi, zaopatrywa? w dzwon, zaopatrywa? w dzwonek
boastche?pi? si?, chlubi? si?, chwali? si?, móc si? pochwali?, móc si? poszczyci?, obrabia? szerokim d?utem, ociosa?, ociosywa?, odbi? o ?cian? boczn? a nast?pnie przedni?, powód do dumy, przechwala? si?, przechwa?ka, szczyci?, szczyci? si?, wyciosa?, wyciosywa?
brushczy?ci?, czy?ci? szczotk?, malowa?, muska?, musn??, ociera? si? o, otrze? si? o, p?dzel, szczotka, szczotkowa?, wyczy?ci?, zamiata?
chaptercykl, dzieli? na rozdzia?y, kapitu?a, oddzia?, rozdzia? (ksi??ki), sekwencja, seria, zgromadzenie kapitu?y
coverok?adka, os?ania?, pokry?, pokrywa, przykry?, wysiadywa? jajka, zakry?
deliciousrozkoszny, smaczny, smakowity, zachwycaj?cy
encouragedoda? otuchy, dodawa? odwagi (komu?), dodawa? otuchy, dzia?a? pobudzaj?co, dzia?a? zach?caj?co, Either Gerunds OR Nouns + Infinitives, namawia?, o?miela?, o?mieli?, pobudza?, pobudzi?, podzia?a? pobudzaj?co, podzia?a? zach?caj?co, popiera?, popiera?, przekonywa?, rozwija?, sprzyja?, zach?ca?, zach?ci?
exhibitionekspozycja, pokaz, popis, prezentacja, stypendium, stypendium-nagroda, wystawa, wystawienniczy, wystawowy
failureawaria, bankructwo, niepowodzenie, nieudacznica, nieudacznik, niewydolno??, ofiara ?yciowa, pora?ka, przerwa, upad?o??, uszkodzenie, zaniedbanie
fairyciota, czarodziejka, czarodziejski, duch opieku?czy, duszek, peda?, wró?ka
fairytalesbajki
fearlessnieustraszony
featureartykul, by? wyposa?onym w, cecha, cechy, figurowa?, gra?, odgrywa? rol? w, przedstawia?, stanowi? cech?, ukaza?, ukazywa?, w?a?ciwo??, wyobrazi? sobie, wyobra?a? sobie, wyró?nia? si?, zagra?, zamieszcza?, zamie?ci?
fightstartowa?, ubiega? si?, walczy?, walka
homesickst?skniony za domem
hunt?owy, pogo? za lisem, polowa?, polowanie, poszukiwa?, poszukiwania, poszukiwanie, po?cig, teren polowania, tropi?
insteadna to miejsce, natomiast, w zamian, za to, zamiast tego
lambbaranina, jagni?, jagni?cina, owieczka
masterpiecearcydzie?o, majstersztyk
mistressguwernantka, kochanka, metresa, nauczycielka, pani, pani domu, utrzymanka
pigeongo??b
receivedostawa?, odbiera?, otrzyma?, otrzymywa?
recognizehonorowa? (dyplom), oddawa? g?os, pozdrawia? (spotkanego znajomego), poznawa?, przyznawa?, rozpozna?, rozpoznanie, rozpoznawa?, rozpoznawa?, udziela? g?osu, udzieli? g?osu, uzna?, uzna? istnienie, uznawa?
recordakta, lista, nagrywa?, p?yta, protokó?, przesz?o??, rekord, wskazywa?, zapis, zapisa?, zapisywa?
refusenie przyjmowa? (zaproszenia), odmawia?, odmawia? wzi?cia przeszkody (o koniu), odmówi?, odpadki, odpadowy, odpady, odrzuca? (propozycj?), odrzuci?, ?mieci, wy?ama? si?, wy?amywa? si?
reportdetonacja, doniesienie, donie?? o, donosi?, huk, informowa? o, meldowa?, meldowa? (si?), plotki, poinformowa?, poinformowa? o, powiadomi?, raport, relacja, relacjonowa?, relacjonowa?, reputacja, s?uchy, sprawozdanie, ?wiadectwo, wezwa?, zawiadamia? o, zawiadomi? o, zdawa? spraw?, zg?asza?, zg?osi?, zrelacjonowa?
sausagekie?basa, parówka
sculpturenaturalna wypuk?o??, naturalne wg??bienie, pos?g, relief, rze?ba, rze?ba terenu, rze?biarstwo, rze?bi?, rze?ba
signobjaw, podpis, znak
spillczop, fidybus, korek, patyczek do zapalania, przelew sp?ywowy w tamie, rozla?, rozla? (si?), rozsypa?, rozsypywa? si?, spada? z konia, spada? z roweru, traci? (wiatr z ?agla), upadek, wyciek, wygada?, wylewa?, wylewa? si?, wysypywa?, wy?piewa?, zatyczka
spoiledniewa?ny, rozpieszczony, rozpuszczony, zepsute (jedzenie)
squarekwadrat, kwadratowy, nie na czasie, niedzisiejszy, podnosi? do kwadratu (liczb?), prosty, przekupywa?, przep?aca? (urz?dnika), remisowa? (mecz), równoleg?y, równy, skwer, wyra?ny, wyrównywa? (wynik)
strictdok?adny, niewyrozumia?y, ostry, srogi, surowy, ?cis?y, wymagaj?cy, zupe?ny
suffercierpie?, dozna?, mie?, tolerowa?, znosi?
taleopowiadanie, opowiastka
tollbicie dzwonu, bicie w dzwon, bi? (powoli i jednostajnie) (o dzwonach), bi? w dzwony, c?o, dzwoni?, dzwonienie, liczba ofiar, myto, op?ata (za przejazd), op?ata za po??czenie mi?dzymiastowe, pobiera? op?at?, wybi?, wybija?
triangletrójk?t
tribeplemi?, szczep
unlesschyba ?e, dopóki, je?li nie, je?eli nie, o ile nie
whomkogo, komu, kto, którego, któremu, który, z kim
woundrana, rani?, skaleczenie, uszkodzenie, zrani?Komentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: