logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa NewHeadway04

ID: 142
Nazwa grupy: NewHeadway04
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: hakerka71
Data utworzenia: 2005-02-15
Data ostatniej zmiany: 2005-02-15 00:00:00
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 34
Opis: Wybrane s?ówka z dzia?u 4 [New Headway Intermediate]

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
avoidanulowa?, odrzuca?, omija?, omin??, pomija?, pomin??, trzyma? si? z dala od, uchyla? si? od, uniewa?nia?, unika?
behaviourdzia?anie, funkcjonowanie, post?powanie, zachowanie, zachowanie si?
bowdziób, k?ania? si?, ?uk, prowadzi? smyczek, smyczek, ugi?? si?, uk?oni? si?, ust?pi?, wygi?? si?, wygina? si?
bowlamfiteatr, czara, czerpak, g?ówka fajki, gra? w kr?gle, gra? w kule, kula, miseczka, miska, niecka, potoczy?, puchar, rzuci?, rzut, stadion, toczy? si?, zag??bienie
chestklatka piersiowa, kufer, skrzynia
complainj?cze?, narzeka?, naskar?y?, p?aka?, poskar?y? si?, skar?y? si?, sk?ada? skarg?, uskar?a? si?, zg?osi? reklamacj?, z?o?y? za?alenie
consideranalizowa?, bada?, bra? pod uwag?, kontemplowa?, mie? wzgl?d, przygl?da? si?, przypatrywa? si?, rozpatrywa?, rozpatrzy?, rozwa?a?, rozwa?y?, s?dzi?, uwa?a?, wynagrodzi?, wzi?? pod uwag?, zastanawia? si?, zastanowi? si?, zrekompensowa?
cornerakaparowa?, bra? zakr?ty, bra? zakr?ty (o samochodzie), k?t, monopolizacja rynku, monopolizowa?, naro?nik, opanowa?, osacza?, osaczy?, postawi? do k?ta, postawi? w sytuacji bez wyj?cia, pozajmowa?, przypiera? do muru, przyprze? do muru, róg, róg, skr?ca?, skr?ci?, wykupywa?, wzi?? zakr?ty, zaj??, zakr?t, zaopatrywa? w k?ty, zaopatrywa? w rogi, zmonopolizowa?
dishantena satelitarna, danie, lalunia, naczynie, niweczy?, potrawa, pó?misek, ?licznotka, zniweczy?
dutyc?o, obowi?zek, op?ata celna
engagedzaj?ty, zar?czony, zatrudniony
essentialabsolutny, istotny, istotny, kluczowy, konieczny, merytoryczny, nieodzowny, niezb?dny, podstawowy, zasadniczy, zupe?ny
exchangewymiana, wymieni?
extensionnumer telefonu wewn?trznego, przed?u?enie, rozci?gniecie, rozszerzenie
guidekierowa?, naprowadza?, naprowadzi?, oprowadza?, oprowadzi?, podr?cznik, pokierowa?, poprowadzi?, poradnik, prowadnica, prowadzi?, przewodniczka, przewodnik, wskazówka
hostby? gospodarzem, by? gospodarzem/organizatorem imprezy, by? hostem, ca?y zast?p, chmara, gospodarz, go?ci?, host, hostia, karczmarz, kelner witaj?cy i usadzaj?cy go?ci, komputer g?ówny, mnóstwo, orszak, pan domu, poprowadzi?, prowadzi?, serwer, wystepuj?cy w roli gospodarza, zast?p, zast?py, ?ywiciel
includeobejmowa?, wlicza?, w??cza?, w??czy?, za??cza?, za??czy?, zawiera?
introductionprzedmowa, przedstawienie, wprowadzenie, wst?p
kiltm?ska spódnica szkocka
layballada, czas przesz?y czasownika "to lie" (le?e?), II forma lie, k?a??, nakry?, po?o?y?, rozk?ada?, roz?o?y?, uk?ada?
noonpo?udnie
pastamakaron
ratherca?kiem, dosy?, do??, raczej, troch?
rawnaturalny, nie wyko?czony, niedo?wiadczony, niedo?wiadczony, nieprzyzwoity, nierafinowany (o cukrze), nieupi?kszony, niewyrobiony, przenikliwie zimny, surowy, wulgarny (o j?zyku)
remainpozosta?, pozostawa?, pozostawa?, przebywa?, przetrwa?, zachowywa? si?, zostawa?
revealobjawia?, obna?y? si?, odkry?, ods?oni?, o?cie?e, rama okna, sk?py ( o ubiorze), ujawni?, ukaza?, ukazywa?, wyjawia?, wyjawi?
sauceimpertynencja, przyprawa, sos, tupet
stirbudzi? si?, draka, drgni?cie, j?trzy?, krz?tanina, m?ci?, miesza?, mieszanie, obudzi? si?, pobudza?, pobudzi?, podnieca?, podniecenie, podniecenie, porusza?, poruszenie, poruszy?, przywo?a?, przywo?ywa?, ruch, spiskowa?, wymiesza?, wzbudza?, wzbudzi?, zamiesza?, zamieszanie, zmobilizowa?
stuffyduszny, nie wietrzony
tipczubek, da? napiwek, dawa? napiwek, dobra rada, koniec, koniuszek, lekkie uderzenie, lekko tr?ca?, lekko dotyka?, napiwek, przechyla?, przechyli?, przechy?, przewraca?, przewraca? si?, przewróci?, przewróci? si?, rada, recepta, stanowi? zako?czenie, szczyt, szpic, tr?ca?, tr?cenie, tr?ci?, typowa?, wierzcho?ek, wierzcho?ek, wskazówka, wyla?, wylewa?, wysypa?, wysypisko, wysypywa?
vaccinationszczepienie (np. na osp?)
valuablecenny, drogocenny, kosztowny, nieoceniony, warto?ciowy
voteg?os, g?osowa?, g?osowa?, g?osowanie, poparcie, postanawia?, postanowi?, zag?osowa?
yawnpowiedzie? ziewaj?c, ziewa?, ziewni?cie, zion??Komentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: