logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa b2 unit2

ID: 2205
Nazwa grupy: b2 unit2
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: anetkakolaniak
Data utworzenia: 2011-12-04
Data ostatniej zmiany: 2012-03-16 15:27:21
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 57
Opis:

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
all overca?ego, na ca?ej powierzchni, na ca?ej przestrzeni, sko?czony, w ca?ym, wsz?dzie, zako?czony
appointedmianowany
assembly linelinia produkcyjna
benefitsdodatki do pensji, korzy?ci
billbanknot, dotyka? si? dziobami, dziób (ptasi), pazur (kotwicy), projekt ustawy, rachunek, w?ski przyl?dek
co-operativech?tny do wspó?pracy, kooperacyjny, kooperatywny, spó?dzielczy, spó?dzielnia, uczynny, wspó?pracuj?cy
colleaguekolega, kolega po fachu, kolega z pracy, kole?anka po fachu, kole?anka z pracy, wspó?pracownica, wspó?pracownik
companyfirma, kompania, kompania(wojskowa), przedsi?biorstwo, spó?ka, towarzystwo, trupa, zespó?
customergo??, klient, klientka, konsument, typ
discountszni?ki
dishonestnieuczciwy
dismissda? rozkaz rozej?cia si?, dawa? rozkaz rozej?cia si?, demobilizowa?, eliminowa?, lekcewa?y?, oddala?, oddali?, oddali?, odp?dzi? (z?? my?l), odprawia?, odprawia?, odprawi?, odrzuca?, odrzuci?, odsun?? od siebie, odsuwa? od siebie, po?egna?, puszcza?, puszcza? wolno, rozpuszcza?, rozpu?ci?, wyeliminowa?, wyklucza?, zapomina?, zapomnie?, zbywa?, zdemobilizowa?, zdymisjonowa?, zlekcewa?y?, zwalnia?, zwalnia?, zwolni?, ?egna?
earningsdochody, zarobki, zyski
employabsorbowa?, anga?owa?, posada, pos?ugiwa? si?, pos?u?y? si?, s?u?ba, stosowa?, u?ywa?, wykorzysta?, wykorzystywa?, zajmowa?, zatrudnia?, zatrudni?
employmentzatrudnienie
erasergumka (do wycierania)
establishdowie??, dowodzi?, nawi?za?, nawi?zywa?, okre?la?, okre?li?, stworzy?, ?ci?gn?? wszystkie forty w (danym kolorze), tworzy?, ugruntowa?, ugruntowywa?, ustala?, ustala?, ustali?, ustanowia?, ustanowi?, utworzy?, wprowadza?, wprowadzi?, zak?ada?, za?o?y?, zaprowadza?, zaprowadzi?
faresop?aty
firekominek, ogie?, pali?, po?ar, strzeli?, wyrzuca? z pracy
forecastingprognozowanie, przewidywanie
foundfundowa?, odla?, odlewa?, opiera?, opiera? (teori?), oprze?, tworzy?, ufundowa?, ustanowi?, zak?ada?, za?o?y?, zasadza?, znalaz?, znale?? II i III forma
impatientniecierpliwi? si?, niecierpliwo??, niecierpliwy, zniecierpliwiony
impossiblebeznadziejny, nie do przyj?cia, niemo?liwy, niemo?liwy do spe?nienia, nieprawdopodobny, niewykonalny, niezno?ny
impracticalniepraktyczny
incomedochód, wp?ywy
indecisiveniezdecydowany
inflexiblenieugi?ty
internshipbycie wewn?trz, sta?
irresponsiblenieodpowiedzialny
jobposada, praca, praca, robota, za któr? otrzymuje si? wynagrodzenie, zawód
lay offda? sobie spokój, da? spokój, odpocz??, odsapn??, odstawi?, przerwa?, przesta?, przesuwa? na urlop bezp?atny, przesuwa? na urlop tymczasowy, rzuca?, rzuci?, sko?czy? robot?, wy?a? na urlop bezp?atny, wy?o?y? (pi?k?), wys?a? na urlop bezp?atny, zako?czy?, zaprzesta?, zostawi? w spokoju, zwalnia? (z pracy), zwalnia? czasowo, zwolni? (z pracy), zwolni? czasowo
loyaltylojalno??
make an appointmentmówi? si?, ustali? termin spotkania
make redundantsta? si? zb?dnym, sta? si? zb?dnym, zwalnia? (z pracy)
outputdane wyj?ciowe, moc wyj?ciowa, plon, produkcja, przekazywa?, przenosi?, przes?a?, przesy?a?, sprawno??, twórczo??, wydajno??, wydobycie (np. w?gla), wys?a?, wysy?a?, wytwórczo??, zdolno?? produkcyjna
overallca?kowity, ogólny, ubranie robocze
overheadswszystkie koszty
overtimedogrywka, godziny nadliczbowe, nadgodziny, nadliczbowo
perksdodatkowy dochód, korzy?ci uboczne, zapomoga
providedostarczy?, wyposa?y?, zaopatrza?, zaopatrzy? si?, zapewnia?, zapewni?, zaspokaja? potrzeby, zaspokoi? potrzeby
relaunchponowne wprowadzenie produktu lub marki na rynek po jej poprawieniu
resumeCV, kontynuowa?, krótko zebra?, mówi? dalej (po przerwie), obejmowa? na nowo, odzyskiwa?, podejmowa? (opowiadanie), podejmowa? na nowo, podj?? na nowo, powraca? do, powraca? do (dawnego nazwiska), powraca? na (stanowisko), powróci? do, rozpocz?? si? na nowo, rozpoczyna? si? na nowo, streszczenie, stre?ci?, wraca? na (miejsce), wznawia?, wznowi?, zaczyna? ponownie, zaj?? ponownie, zajmowa? z powrotem, zajmowa? ponownie, ?yciorys
rubberguma, gumka, gumowy
sackbia?e wino hiszpa?skie, grabi?, grabie?, ?adowa? do worka, ?adowa? do worków, ?upi?, ograbi?, pl?drowa?, plecak, spl?drowa?, worek, workowa?, wyla?, wylewa?, wyrzuca?, wyrzuci?, wyrzuci? z pracy, zwolni? z pracy, zwolnienie z pracy
set upotwiera? interes, otworzy? interes, postawi?, przygotowa?, sk?ada? (tekst), stawia? na nogi, urz?dza? si?, ustawia?, ustawia? si?, ustawi?, utworzy?, wrabia?, wrobi?, wywo?a?, wywo?ywa?, za/aran?owa?, za?o?y?, za?o?y? np. firm?
shareakcja, akcje, cz???, dzieli?, lemiesz, podzieli?, rade?ko, radlica, radliczka, udzia?, udzia?y, wspólnie korzysta?
subsidiarydrugorz?dny, fila, filia, oddzia?
take onakceptowa?, bra? na siebie, chwyta?, martwi? si?, nabiera?, nabra?, podejmowa? si?, podj?? si?, przejmowa? si?, przybiera?, przybra?, przyj??, przyjmowa?, przyjmowa? wyzwanie, stan?? do walki, stawa? do walki, stawa? do wspó?zawodnictwa, wzi?? na siebie, wzi?? odpowiedzialno?? za co?, zatrudni?, zmierzy? si?
take overopanowa?, opanowywa?, przej?? (co?), przej?? kontrol?, przej?? obowi?zki, przej?? w?adz?, przejmowa?, przejmowa? kontrol?, przejmowa? obowi?zki, przejmowa? w?adz?, zajmowa?
takeoverprzej?cie, przej?cie w?adzy, zaj?cie[biznes]
turn overdachowa?, obrabia?, obrobi?, odda? w r?ce, przekaza?, przekazywa?, prze??czy?, przewraca? si? na dach, przewraca? si? na drugi bok, przewróci?, przewróci? si? na dach, przewróci? si? na drugi bok, rozwa?a?, rozwa?y?, wywraca? si? do góry dnem, wywróci? si? do góry dnem, zmieni? kana?
turnoverobroty, obrót, rotacja, zawijane ciastko z nadzieniem owocowym
uninterestingnieinteresuj?cy
unproductivebezproduktywny, ja?owy, nieproduktywny
welfaredarmowy, dobro, dobrobyt, interes, opieka spo?eczna, powodzenie, zasi?ek z opieki spo?ecznej
workplacemiejsce pracy
workstationstacja roboczaKomentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: