logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa beginner 21

ID: 31
Nazwa grupy: beginner 21
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: alex
Data utworzenia: 2003-12-30
Data ostatniej zmiany: 2005-03-10 00:00:00
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 48
Opis: Lista s?ów dla pocz?tkuj?cych.

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
applejab?ko
arrivedociera?, nadchodzi?, nadej??, odnie?? sukces, pojawia? si?, pojawi? si?, przyby?, przybywa?, przychodzi?, przychodzi? na ?wiat (o dziecku), przyjecha?, przyje?d?a?, przyj??, przylatywa?, przylecie?, przyp?yn??, przyp?ywa?, wyrobi? sobie pozycj?
bandbanda, ta?ma, zespó?
barbar, barykadowa?, poprzeczka, pr?t, przegroda, ryglowa?, sztaba, tabliczka czekolady, zagradza?, zakazywa?
basicpodstawowy
breadchleb, forsa, panierowa?, pieczywo, szmal
cardgr?plarka, gr?plowa?, karta, zgrzeblarka
chargeatakowa?, liczy?, ?adowa?, ?adunek, obci??a?, obci??a? kosztami +FOR, op?ata, oskar?a?, policzy?, sprawowa? kontrol?, ??da?
chordakord, ci?ciwa
coatfutro, kurtka, marynarka, obtoczy?, okrywa, okrywa?, os?ania?, otoczka, otula?, otulina, palto, p?aszcz, pokry?, pola?, powlec, pow?oka, przykrywa?, sier??, skóra, surdut, upierzenie (ptaka), warstwa zewn?trzna, ?akiet
conditionchoroba, doprowadza? do odpowiedniego stanu, forma, kondycja, kondycjonowa?, nak?ada? od?ywk? na, na?o?y? od?ywk? na, okre?li?, po?o?enie, przyzwyczaja?, stan, stan zdrowia, stanowi? warunek, stawia? warunki, stosowa? od?ywk? do, sytuacja, ustali?, uwarunkowa?, uwarunkowywa?, warunek, warunkowa?, wyrabia? odruch warunkowy u, zastrzec, zezwoli? na warunkow? kontynuacj? studiów
connectdobrze funkcjonowa?, dobrze si? rozumie?, do??cza?, do??czy?, kojarzy?, kupi? narkotyki, kupowa? narkotyki, ??czy?, odnie?? sukces, pod??cza?, pod??czy?, po??czy?, prowadzi?, przy??cza?, przy??czy?, trafia?, trafi?, uderza? skutecznie, umo?liwia? przesiadk? (o ?rodkach komunikacji), utrzymywa? kontakty, wspó?pracowa?, z??czy?, znale?? doj?cie do narkotyków
dadtata, tatu?
divisiondywizja, dzia?, dzielenie, oddzia?, podzia? + BEETWEN, wydzia?
doubledubler, dublerka, dublet, dublowa?, dwukrotnie, dwukrotnie wzrasta?, dwukrotnie wzrosn??, kontra, kontrowa?, mno?y? przez dwa, na dwa, na pó?, obstawienie zwyci?zców dwóch gonitw, op?yn??, op?ywa?, podwaja?, podwoi?, podwojona kwota, podwojona liczba, podwojona stawka, podwójna, podwójna kwota, podwójna liczba, podwójna stawka, podwójny, pomno?y? przez dwa, razem, setka, sk?ada? w wpó?, sk?ada? we dwoje, sobowtór, we dwoje, wpó?, z?o?y? w wpó?, z?o?y? we dwoje
dreammarzenie, marzy?, mie? sny, miewa? sny, sen, ?ni?
eveningwieczorek, wieczorny, wieczorowy, wieczór
fatFile Allocation Table, gruby, t?usty, t?uszcz
favorfaworyzowanie, ?aska, ?askawo??, podarek, poparcie, prezent, protekcja, przychylno??, upominek, uprzejmo??, wzgl?dy, ?yczliwo??
feeddorzuca? do ognia, dorzuca? do paleniska, je??, karma, karmi?, karmi? si?, karmienie, nagrywa?, pasza, pa?? si?, podawa? (pi?k?), pokarm, posuw, s?u?y? za pokarm, wprowadza?, wy?erka (obfity posi?ek), wy?ywi?, zasilacz, zasila? (zbiornik), zasilanie, ?ywi? si?
gladzadowolony
masshurtowy, masowy, msza ?w
mastermistrz, opanowa?, opanowywa?, panowa? nad, podbija?, pokona?, pokonywa?, posiada?, posi???, rz?dzi?, ujarzmia?, zapanowa? nad
norani, i nie, ni?, te? nie
offerda?, dawa?, oferowa?, oferta, ofiarowa?, promocja, proponowa?, propozycja, sprzedawa?, udziela?, udziela?, udzieli?, udzieli?, wystawia?, wystawi?, zaoferowa?, zaofiarowa?, zapewnia?, zapewni?, zaproponowa?
originaloryginalny, orygina?
parentmacierzysty, matka, ojciec, rodzic
pitchboisko, upada?, upa??, ustala?, ustali?
postetat, ksi?gowa?, nada?, posada, Power-On Self Test, s?up, s?upek, stanowisko, stanowisko, wys?a? list, zaksi?gowa?
properw?a?ciwy
ropelina, ?apa? na lasso, powróz, przywi?za? lin?, przywi?zywa? lin?, swoboda, sznur, warkocz, wianek (czosnku), z?apa? na lasso, z?owi?, zwi?za? lin?, zwi?zywa? lin?
scoredobrze sobie radzi?, dobrze wychodzi?, karbowa?, nacina?, ocenia?, osi?gn??, osi?gn?? sukces, przespa? si? z kim? (zw?. dopiero co poznanym), przygotowywa? choreografi?, punkt, punktowa?, skomponowa? muzyk?, skomponowa? muzyk?, trafi?, wycina?, wyd?ubywa?, wygra?, wynik, zako?czy? si? sukcesem, zalicza? w poczet d?ugu, zdoby?, zdoby? punkt, zdobywanie punktu, znaczy?, znale?? partnera do seksu, znale?? partnerk? do seksu
seatcz?onkostwo gie?dy, fotel, mandat, miejsce, miejsce siedz?ce, móc pomie?ci?, naprawia? siedzenie, osadza? (w gnie?dzie), o?rodek, posiada? miejsca siedz?ce, pozycja siedz?ca, sadza?, siedlisko (choroby), siedzenie, siedziba, stanowisko, umieszcza?, wprowadza? na urz?d, wprowadza? na stanowisko, wskazywa? miejsce, wybiera? (kandydata), zaopatrywa? w siedzenia
segmentodcinek, segment
shareakcja, akcje, cz???, dzieli?, lemiesz, podzieli?, rade?ko, radlica, radliczka, udzia?, udzia?y, wspólnie korzysta?
sheetarkusz, kartka, prze?cierad?o, przykry? plandek?, przykry? p?acht?, przykrywa? plandek?, przykrywa? p?acht?
shorebrzeg, brzeg jeziora/morza, brzeg morza, l?d, obszar obj?ty przyp?ywem, podpiera?, podpora, stempel, wybrze?e
slaveharowa?, niewolnica, niewolniczy, niewolnik, podleg?y, tyra?, urz?dzenie podporz?dkowane (w stosunku do g?ównego)
slipb??d, halka, kawa?ek, myli? si?, obni?a? si?, podupada? (na si?ach), pomy?ka, poroni? (o zwierz?ciu), po?lizgn?? si?, po?lizgni?cie, przesuni?cie si? (uskoku), robi? g?upstwa, spada?, szybko mija?, ucieka? (o czasie ?yciu), wymkn?? si? ukradkiem, wymkn?? si? niepostrze?enie, wymyka? si?, wy?lizgiwa? si?, zapomina? si?, zrzuca? (skór?)
smellcuchn??, czu? (zapach), pachnie?, po/wacha?, powonienie, smród, ?mierdzie?, w?cha?, w?ch, wyczuwa?, zapach, zapach +OF
spendsp?dza?, wyda?, wydawa?, zu?y?, zu?ywa?
stationbaza (wojskowa), dworzec, farma, postawi?, pozycja spo?eczna, radiostacja, rozmieszcza?, rozmie?ci?, stacja, stacja telewizyjna, status, stawia?, ustawia?, ustawi?
substanceistota, materia?, sedno, substancja, waga, znaczenie
toolinstrument, interes, jecha? sobie, kopyto, kutas, narz?dzie, obciosywa? (kamie?), obrabia? (za pomoc? narz?dzia maszynowo), obrabia? d?utem, przyrz?d, spluwa, wyt?acza?, wyt?acza? wzory na, wyt?oczy? wzory na, wzór
totalca?kowity, doda?, dodawa?, ??czny, zsumowa?, zsumowywa?
trackdroga, koleina, ?cie?ka, ?lad, ?ledzi?, tor, trakt
valleydolina
winwygra?, wygrywa?, zwyci??y?Komentarze


Ta grupa nie ma żadnych komentarzy


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: