logo Logowanie
 
Słówko: XML

Grupa Callan-Stage 05

ID: 533
Nazwa grupy: Callan-Stage 05
Kategoria: Dla pocz?tkuj?cych
Stworzona przez: spali
Data utworzenia: 2005-12-09
Data ostatniej zmiany: 2005-12-12 10:55:19
Status grupy: publiczna
Ilość słówek: 382
Opis: All Stage 5 s?ówka od lekcji 59 do lekcji 75

Słówka w grupie

Słówko Tłumaczenie
make one feelsprawi? by kto? poczu?
a coldprzezi?bienie, zimno
abnormalanormalny, nienormalny, nieprawid?owy, nietypowy
accidentakcydens, przypadek, traf, wypadek
activeaktywny, czynny, obowi?zuj?cy, o?ywiony, powa?ny, realny, ruchliwy, ?ywy
agriculturalrolniczy
agriculturerolnictwo
alivepe?en ?ycia, ?ywy
all right(pisane), dobrze, w porz?dku
alonejedyny, sam, tylko, w pojedynk?, wy??cznie
alreadyju?
alsopoza tym, równie?, tak?e, te?
alternativealternatywa, alternatywny, wybór
althoughaczkolwiek, chocia?, cho?, jakkolwiek, mimo ?e
amountilo??, kwota, liczba, równa? si?, sprowadza? si?, sta? si?, suma, wynie??, wynosi?, wynosi?, zosta?
amount torówna? si?, wynosi?
anyoneka?dy, ktokolwiek, kto?
anywherebyle gdzie, gdziekolwiek, gdzie?, nigdzie (w negacji)
apologiseprzeprasza?, przeprosi?
apologyprzeprosiny, przeproszenie
apostropheapostrof
appointmentspotkanie, stanowisko, umówione spotkanie, zaplanowane spotkanie
arrowoznacza? strza?k?, oznaczy? strza?k?, strza?a, strza?ka
asjak, jako, jako ?e, poniewa?, poniewa?, równie, tak samo jak
as withzarówno
ashpopió?
asleepdrzemi?cy, martwy, nieczynny, pogr??ony we ?nie, spa?, ?cierpni?ty, ?pi?cy, we ?nie, zasn??, zdr?twia?y
assassinatedokona? zamachu na, skrytobójczo mordowa?, zabi? (w drodze zamachu), zabija? (w drodze zamachu), zamordowa? (zwykle ze wzgl?dów politycznych)
atna, o, po, przy, u, w
at leastchocia?, co najmniej, najmniej, przynajmniej, w ka?dym razie
at oncenaraz, natychmiast, od razu, równocze?nie
at the same timejednocze?nie, w tym samym czasie
atmosphereatmosfera, nastrój, powietrze
atomicatomowy
avoidanulowa?, odrzuca?, omija?, omin??, pomija?, pomin??, trzyma? si? z dala od, uchyla? si? od, uniewa?nia?, unika?
awake3, 3, budzi? si?, przebudzony, u?wiadomi? sobie
beardbroda
belldzwon, dzwonek, rycze?, ryk, uk?ada? si? w kszta?t dzwonu, wy?, wywija? brzegi, zaopatrywa? w dzwon, zaopatrywa? w dzwonek
belongmie? swoje miejsce, nale?e?, znajdowa? swoje miejsce, znale?? swoje miejsce
beltcios, da? w ryja, goln?? sobie, ?yk wódy, okr?g, opasa?, pas, pasek, przypasa?, strefa, ta?ma, waln??, wy?piewywa?, zaznaczy? pasem, zbi? pasem
bendgi?? si?, nachyli? si?, pochyli?, pochyli? si?, schyla? si?, schyli?, schyli? si?, skos, skr?ca? (o drodze), ugi?? si?, w?ze?, wira?, wygi?cie ugi?cie si?, wygina?, zakr?t, zgi??, zgi?cie, zgina?, zgina?, zmusza?
birthdayurodziny
blindekran, kosz, maskowa?, niewidomy, o?lepi?, podst?p, przygasi?, przygasza?, przykr?ca?, przykr?ci?, przykrywka, roleta, stora, ?ciemnia?, ?ciemni?, ?lepy, wybieg, zaciera?, zamaza?, zamazywa?, zasadzka, zasiadka, za?lepia?, zatrze?, ?aluzja
boilczyrak, gotowa?, gotowa? si?, temperatura wrzenia, ugotowa?, wrze?, zagotowa?
bonefiletowa?, ko??, obry?, odfiletowa?, odfiletowywa?, pieprzy?, rucha?, usztywnia? (fiszbinami), usztywni? (fiszbinami)
bornurodzi? si?
borrowpoczycza? (od kogo?), po?ycza?, po?yczy?, po?yczy?, po?yczy? od kogo?, skr?ci? na pochy?o?ci greenu (o pi?ce), wypo?ycza?, wypo?yczy?, zaci?ga? po?yczk?, zaci?gn?? po?yczk?, zapo?ycza? si?, zapo?yczy? si?
brickceg?a, kawa?ek myd?a, klocek, równa babka, równy go??
buttonguzik, ?echtaczka, przycisk
by addingprzez dodanie
calmbezruch, bezwietrzny, cisza, opanowany, spokojny, ucisza?, uspokaja?, uspokoi?
canmóc, puszka (picia), umie?
captainkapitan
careopieka, opiekowa? si?, przejmowa? si?, troska, troszczy? si?
carefulostro?ny
carefullydok?adnie, ostro?nie, skrupulatnie, starannie, uwa?nie
carelessbezmy?lny, beztroski, naturalny, niechlujny, niedba?y, niefrasobliwy, nieostro?ny, nierozwa?ny, niestaranny, nieuwa?ny, niewystudiowany, swobodny
carelesslyniedbale, nieostro?nie, nierozwa?nie
casefutera?, proces, przypadek, pude?ko, sprawa, sprawa s?dowa, sytuacja
catkot
catchchwyt, chwyta?, ?apa?, schwyci?, zapi?cie, zatrzask, zdobycz, z?apa?, z?apa?
causecel, idea, powodowa?, powód, proces, przyczyna, spowodowa?, sprawa, sprawa s?dowa, sprawi?, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wywo?a?, wywo?ywa?
centimetrecentymetr
centurycenturia, setka, stu punktów, stulecie, wiek, wygrana
certainby? pewnym, jaki?, niejaki, niektórzy, pewien, pewny
chain?a?cuch, ?a?cuch (tak?e znaków), ?a?cuszek, sie? np. sklepów
characterbohater filmowy, charakter, dobre imi?, drukowa?, dziwaczka, dziwak, g?oska, litera, opisywa?, orygina?, pisa?, posta?, reputacja, wypisywa?, znak
christian nameimi?
clamdolar, ma??, mi?czak, spokojny, uspokoi?, zbiera? ma??e
cleanczysty, czy?ci?, sprz?ta?
coastnadbrze?ny, p?yn?? wzd?u? wybrze?a, p?ywa? wzd?u? wybrze?a, wybrze?e
colonykolonia, osada
colourfulbarwny, pstry
comfortabledobrze sytuowany, komfortowy, krzepi?cy, odpr??ony, przyjemny, spokojny na duchu, swobodny, uspokajaj?cy, wygodny, zdecydowany
compareby? porównywalnym, da? si? porówna?, dawa? si? porówna?, porówna?, porównywa?, przyrówna?, przyrównywa?
comparisonporównanie
composearan?owa?, komponowa?, napisa?, pisa?, porz?dkowa?, robi? sk?ad, sk?ada?, skomponowa?, stanowi?, stanowi?, stanowi? (ca?o??), tworzy?, tworzy?, uspokaja?, zaaran?owa?, z?o?y?
composite wordss?owa z?o?one
constantlybez przerwy, ca?y czas, ci?gle, stale, ustawicznie
continuousci?g?y, nieprzerwany, sta?y, trwa?y
contractkontrakt, kurczy?, kurczy? si?, male?, marszczy?, nabawi? si? (choroby), przetarg, skurczy?, ?ci?gn??, umowa, zaci?gn??, zaci?gn?? (d?ug), zakontraktowa?, zarazi? si?, zara?a? si?, zawiera?, zawrze?, zawrze? umow?, zmale?, zmarszczy?, zobowiaza? si?
cookfabrykowa?, fa?szowa?, gotowa?, kucharz, przekre?la?, przekre?li?, sfabrykowa?, sfa?szowa?
copyegzemplarz, kopia, kopiowa?, numer, ?ci?ga? od kogo?
couldII forma can, mog?a, mog?em co? zrobi?, móc, móg?
crossboczny, brzemi?, centra, do?rodkowanie, kontra, krzy?, krzy?owa?, krzy?owa? si?, krzy?ówka, krzy?yk, pokrzy?owa?, poprzeczny, przechodzi?, przechodzi?, przejecha?, przeje?d?a?, przej??, przej??, przekracza?, przekroczy?, przeprawia?, rozgniewany, rozmija?, rozmin??, skos, skrzy?owa? si?, skrzy?owanie, udr?ka, ukos, zagniewany
cross(v)przej??, przeprawi?
crossroadsrozdro?e, rozstajne drogi, skrzy?owanie
crowdnaciska? na, napiera?, naprze?, osacza?, osaczy?, paczka, prze?adowa?, prze?adowywa?, publiczno??, spycha?, st?oczy? si?, t?oczy? si?, t?um, wiara, widownia, wt?acza?, wt?oczy?, zagraca?, zagraci?, zastawia?, zastawi?, zepchn??
customergo??, klient, klientka, konsument, typ
dailycodziennie, codzienny, dziennik, dzienny, powszedni
dangerniebezpiecze?stwo
dangerousniebezpieczny
dangerouslyniebezpiecznie
darknessciemno??, mrok, niejasno??, nieo?wietlony obszar, z?o
deadapatyczny, bardzo, ca?kowicie, g?uchy, martwy, nieprocentuj?cy, nie?ywy, sko?czony, ?ni?ty, uschni?ty, wyczerpany, wyczerpany, wymar?y, zapomniany, zarchiwizowany, zarchiwizowany, zdech?y, zdech?y, zdr?twia?y, zmar?y, zmartwia?y, zupe?nie, zwi?d?y
defectivewadliwy
despitechc?c nie chc?c, mino, obelga, obraza, pomimo, wbrew
detectivedetektyw, detektywistyczny
developdojrzewa?, nabawi? si?, opracowywa?, przygotowywa? do eksploatacji, rozwija?, rozwija? si?, udost?pnia?, wykonywa? rzut rozwini?ty, wywi?za? si?, wywo?ywa?, zagospodarowywa?
devildiabe?, przyprawia? na ostr, przyprawi? na ostr, szatan
directionkierunek, zarz?d
dirtb?oto, brud
dirtybrudny
disheartenedprzygn?biony, zniech?cony
doercz?owiek czynu, silne i zdrowe zwierz?, sprawca, sprawczyni
dropkropla, pospada?, spadek, upu?ci?, zrzuca?, zrzut
drynieciekawy, nudny, suchy, suszy?, wypowiedziany z powa?n? min?, wytrawny
electricityelektryczno??, elektryka, energia elektryczna, pr?d
evenjednolity, nawet, parzysty, p?aski, równomierny, równy, schy?ek dnia, spokojny, sta?y, szara godzina
even thoughchocia?, even though - odnosi si? do faktów, mimo ?e, pomimo ?e
exclamation markwykrzyknik
existegzystowa?, istnie?, pozostawa? przy ?yciu, utrzymywa? si? przy ?yciu, wegetowa?, ?y?
expressionekspresja, wyraz twarzy, wyra?enie, wys?owienie si?, zwrot
extradodatkowo, dodatkowy, luksusowy, nadzwyczajne wydanie (gazety), nadzwyczajny, oddzielnie, statysta
fallfa?, jesie?, obni?ka, opad, pada?, pa??, polec, powalenie (przeciwnika), spadek, upadek, upa??, wodospad, wyr?b, zwisaj?cy koniec
falseb??dny, fa?sz, fa?szywy, nieprawdziwy, nieszczery, nieuczciwie, ob?udny, sztuczny
famouss?awny, s?ynny, znany
fashionfason, fasonowa?, formowa?, kszta?towa?, kszta?towa?, moda, modelowa?, nadawa? kszta?t, styl, urabia?, wzór
faultb??d, brak, defekt, uskok + WITH, usterka, wada, wina
faultlessbezb??dny, nienaganny
flagflaga
flameobra?liwa wiadomo?? internetowa, ogie?, ognista czerwie?, ognistoczerwony, opala?, opali?, p?omiennorudy, p?omie?, p?on??, rozpala? si?, rozpali? si?, rzuca? ognie, wys?a? obra?liw? wiadomo??, wysy?a? obra?liw? wiadomo??, zap?on??, ?ar
flewII forma fly
footdodawa?, ?apa, piechota, stopa, sumowa?
football poolstotalizator sportowy, zak?ady pi?karskie
forbo, dla, do, poniewa?, przez
foreignercudzoziemiec, obcokrajowiec
freedomwolno??
furtherdalej, dalszy, dodatkowy, jeszcze bardziej, pomaga?, popiera?, posun?? do przodu, posuwa? do przodu, promowa?, wi?cej, zwi?ksza?, zwi?kszy?
gatebarierka, brama, furta, furtka, szlaban, wej?cie, wrota, wyj?cie, zasuwa
gentlemancz?owiek honorowy, dworzanin, d?entelmen, m??czyzna kulturalny, pan
GeorgeJerzy
get intodosta? si? do, dosta? si? na, mie?ci?, mie?ci?, pomie?ci?, wchodzi? do, wciska? si? w, wcisn?? si? w, wda? si? w, wej?? do, wk?ada?, w?o?y?, wprowadza? do, wprowadzi? do, wsiada? do, wsi??? do, wsi??? do (samochodu), zaanga?owa? si? w, zainteresowa? si?, zmie?ci?
go withoutnie mie?, obej?? si? bez, obywa? si? (bez czego?), prze?yc bez
grassdonosi?, kapowa?, kapu?, obsiewa? traw?, pa?? (byd?o), powali? (przeciwnika), rozk?ada? na trawie (bielizn? do suszenia l. bielenia), trawa, trawka, trawnik, wyci?gn?? na brzeg (ryb?), wypasa?, zestrzeli? (ptaka)
graveczy?ci? i smo?owa? (dno statku), donios?y, grób, mogi?a, niski, powa?ny, ry?, rze?bi?, z akcentem niskim
guardchroni?, os?ona, pilnowa?, stra?, stra?nik, strzec
habitna?óg, nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj
happendzia? si?, sta? si?, wydarzy? si?, zdarzy? si?
heightpe?nia, szczyt, wysoko??, wy?yny, wzniesienie, wzrost
herselfona sama, osobi?cie, sama, siebie, si?, sobie
himselfon sam, osobi?cie, sam, siebie, si?, sobie
hourlyco godzina, cogodzinny, godzinowy, od godziny, w ka?dej chwili, za godzin?
howeverbez wzgl?du na to jak, cho?by, jak te?, jakkolwiek, jak?e, jak?e?, jednak, jednak?e, w jakikolwiek sposób, ?eby
hurry?pieszy? si?
hyphen??cznik
I was speakingrozmawia?em
icech?odzi?, lód, lukrowa?, polukrowa?
illness2, choroba
immediatelybezpo?redni, bezpo?rednio, bezzw?ocznie, gdy tylko, natychmiast, natychmiastowy, skoro tylko
in additionw dodatku
in order topo to ?eby
in other wordsinnymi s?owy
in progressw toku
in spite ofpomimo
inchcal, posuwa? si?
independentniezale?ny, szko?a prywatna
indicateby? wyrazem, dawa? wyraz, oznaczy?, pokaza?, pokazywa?, sugerowa?, sygnalizowa? (zmian? kierunku), sygnalizowa? skr?t, ?wiadczy? o, w??cza? kierunkowskaz, wskaza?, wskazywa?, zaleca?, zapowiada?, zasugerowa? (napomkn??), zasygnalizowa?
industrialprzemys?owy
industrypilno??, pracowito??, przemys?
influenceco?), oddzia?ywa?, sk?oni?, wp?yn?? na, wp?yw, wp?ywa? (na kogo?, wywiera? wp?yw na
informationbiuro numerów, doniesienie, informacja, obja?nienie, pouczenie, powiadomienie, wiadomo?ci, wiedza
inverted commascudzys?ów
irelandIrlandia
it takesto trwa, to wymaga
itselfono samo, samo, siebie, si?, sobie
jamesJakub
janeJanina
johnJan, kibel, kibelek, klient
journeydroga, jazda, odbywa? podró?, podró?, podró?owa?, przejazd
justdopiero co, gdy tylko, po prostu, sprawiedliwy, tu?, tylko, w?a?nie, zaraz
justices?dzia, s?uszno??, sprawiedliwo??, wymiar sprawiedliwo?ci, zasadno??
keep an appointmentprzyj?? na spotkanie, stawi? si? na umówione spotkanie
keep somebody waitingkaza? komu? czeka?
kickbzik (przej?ciowa fascynacja), frajda, kop, kopa?, kopn??, kopniak, kopni?cie, macha? nó?kami, moc (zw?. napoju alkoholowego lub pikantnej potrawy), odrzut, rzuci?, si?a, strzeli? (bramk?), uciecha, wierzga?, wierzga? nó?kami, wybrzuszenie na dnie butelki, wypuk?o?? na dnie butelki, zdoby? (punkt)
kingkról
know ofwiedzie? o...
ladydama, pani
lainIII forma "TO LIE"
lakejezioro
layballada, czas przesz?y czasownika "to lie" (le?e?), II forma lie, k?a??, nakry?, po?o?y?, rozk?ada?, roz?o?y?, uk?ada?
lenddoda?, dodwa?, nada?, nadawa?, po?yczy?, po?yczy? komu?, przyda?, przydawa?, udziela? kredytu, udzieli? kredytu
lentdruga i trzecia forme od lend, II i III forma lend, Wielki Post
letdom do wynaj?cia, okres wynajmu, pokój do wynaj?cia, pozwoli?, pu?ci?, trafi? w siatk?, wynaj??, wynaj?? komu?, wynajmowa?
lie(lying), biec, by?, ci?gn?? si?, k?ama?, le?e?, le?e? (by? po?o?onym), marnowa? si?, nie pracowa?, nie procentowa?, nie przynosi? zysków, rozci?ga? si?, rozpo?ciera? si?, sta?, tkwi?, znajdowa? si?
lifedo?ywocie, energia, historia ?ycia, istnienie, kara do?ywotniego wi?zienia, okres trwa?o?ci, okres wa?no?ci, szansa, trwa?o??, tryb ?ycia, werwa, ?ycie, ?y?, ?ywot, ?ywotno??
listen and hears?ucha? i s?ysze?
liveslm od life, ?ycia
lookpatrze?, spojrzenie, wygl?da?
look likewygl?da? jak
looselu?ny, na sztuki, na wag?, niedba?y, niepakowany, nieumocowany, obluzowany, obruszony, obwis?y, odcumowa? (statek), pojedynczy, pu?ci?, rozlu?ni?, rozp?ta?, rozp?tywa?, rozwi?z?y, ruszaj?cy si?, s?abo umocowany, swobodny, wisz?cy (o skórze), wypuszcza?, wypu?ci?, wypu?ci? (strza??), wystrzeli? (pocisk), z?ama? (piecz??)
loosenoderwa? si?, pu?ci? na wolno??, rozlu?ni?, uwolni? si?
luckymaj?cy szcz??cie, pomy?lny, szcz??ciarz, szcz??liwy
lunaticwariat, zwariowany
madszalony
madampani (w zwrotach grzeczno?ciowych)
madhousedom wariatów
maintainkonserwowa?, konserwowa?, mie? na utrzymaniu, obstawa? przy, podtrzyma?, podtrzymywa?, twierdzi?, upiera? si?, utrzyma?, utrzyma? w dobrym stanie, utrzymywa?, utrzymywa? w dobrym stanie, zachowa?, zachowywa?, zapewnia? o
mannermaniera, maniera, maniera, obej?cie, postawa, sposób, sposób bycia, styl, styl bycia, zachowanie si?, zwyczaj
Maymaj, móc
membercz?onek, element
memorypami??, wspomnienie
metremetr
mightczasownik wyara?j?cy mo?liwo??, moc, mog?aby, mog?oby, móc, móg?by, pot?ga, prawdopodobie?stwo )od may, si?a
mixmiesza?
mixturemieszanina, mieszanka, mikstura
monthlymiesi?cznie, miesi?cznik, miesi?czny
mousemysz
much bettero wiele lepiej
much moreznacznie wi?cej
mudb?oto, brudzi? b?otem, mokra zaprawa murarska, mu?, oblepia? b?otem
murdermorderstwo, mordowa?, zabójstwo, zamordowa?, zarzyna?, zar?n??
musicmuzyka
myselfja sam, osobi?cie, sam, si?
narrowfonetyczny, ogranicza?, ograniczony, ograniczy?, przesmyk, ?cie?niony, w?ski, zaw?zi?, zaw??a?, zaw??ony, zmniejsza?, zmniejszy?, znikomy
naturenatura
neckca?owa? si? nami?tnie, ko?nierz, obca?owywa? si?, pó?wysep, przesmyk, rdze? wulkaniczny, szyja, szyjka, ?ci?? g?ow?, udusi?, wyko?czenie przy szyi, zadusi?
needGerunds OR Infinitives (Different Meaning), musie?, potrzeba, potrzebowa?
nicemi?y
no onenikt, zero
normaljednonormalny, normalny, prawid?owy, ?rednia, zdrowy, zwyczajny, zwyk?y
noticedawa? wypowiedzenie, obwieszczenie, obwieszczenie, og?oszenie, omówienie, recenzja, spostrzec, zaobserwowa?, zauwa?y?, zawiadomienie, zwraca? uwag?
nowadaysdzisiaj, obecne czsy, obecnie, teraz, w obecnych czasach
nowheredonik?d, nigdzie
O.K.dobrze
objectobiekt, przedmiot, sprzeciwia? si?
of corseb??d pisowni, oczywi?cie
Of courseoczywi?cie
off your guardnie mie? si? na baczno?ci
officeroficer, urz?dnik
on your guardmie? si? na baczno?ci
oneself(osobi?cie), sam, sam jeden, samego siebie, si?
opinionekspertyza, opinia, orzeczenie, pogl?d, uzasadnienie (wyroku), zdanie
opportunitymo?liwo?? (szansa), oferta, okazja, sposobno??
origingeneza, miejsce zaczepienia, pochodzenie, pocz?tek, pocz?tek uk?adu wspó?rz?dnych, punkt zaczepienia, ?ród?o
oughtpowinien, powinienem, powinienem by? (zawsze z "to" przed bezokolicznikiem), powinna, powinno
ourselves(osobi?cie), my sami, sami, samych siebie
oweby? d?u?nym, by? winnym, zawdzi?cza?
ownby? w?a?cicielem, mie?, mie? na w?asno??, posiada?, przyzna? si?, przyznawa? si?, w?asny
painbole?, ból, cholerstwo, cierpienie, dolega?, zaraza
palacepa?ac
papergazeta, papier
parliamentparlament
partybawi? si?, grupa, impreza, imprezowa?, partia, partyjny, przyj?cie, strona (umowy)
pass bymija?, omija?, pomija?, przechodzi? obok, przechodzi?/przeje?d?a? obok, przejecha? obok, przej??
passivebierny, strona bierna
pay a visitodwiedzi?, z?o?y? wizyt?
periodepoka, kropka, lekcja, okres, tercja
permissionpozwolenie
pigg??, glina, gliniarz, prosi? si?, surówka, ?winia, wieprz, ze?re?, ?re?, ?y? (jak) w chlewie
plenty ofmnóstwo
poetpoeta
point atwskaza?
point outpokaza?, pokazywa?, wskazywa?, wytkn??, zwróci? uwag?
politicalpolityczny
possessby? obdarzonym, mie?, opanowa?, op?ta?, op?ta?, panowa? nad (emocjami), posiada?, przepaja?
possibilitymo?liwo??
pourla?, nala?, pola?, sypa? si?, zla?
pridebuta, duma, godno?? osobista, pycha, stado lwów
printdrukowa?, odbitka, odcisk
prisonwi?zienie
prizeceni?, ?up wojenny, nagroda, podwa?y?, premia, przywi?zywa? wag? do, wysoko ceni?, zaj?? (statek)
problemproblem
protectbroni?, chroni?
quietlycicho, po cichu, skromnie, spokojnie, spokojnie, umiarkowanie, w milczeniu
raincoatp?aszcz przeciwdeszczowy
ranII forma run, Radio Access Network
ratherca?kiem, dosy?, do??, raczej, troch?
realrealny, rzeczywisty
reallyfaktycznie, naprawd?, realny
reason(zdrowy) rozs?dek, dowodzi?, powód, przekonywa?, przyczyna, stwierdzi?, twierdzi?, uzna?, uznawa?
receiveradresat, odbiorca, odbiornik, poborca, s?uchawka (telefoniczna), syndyk masy upad?o?ciowej
reflect backodzwierciedla?
reflexivezwrotny (gramatyka)
remindprzypomina? (komu? co?), przypomnie?
returnbilet powrotny, deklaracja, odda?, oddawa?, odk?ada? z powrotem, od?o?y? z powrotem, powrotny, powrót, wraca?, zeznanie podatkowe, zwraca?, zwrot, zwróci?
rideczepia? si?, jazda, jecha? konno, je?dzi?, p?yn?? na, poszybowa?, przemierza?, przemierzy?, startowa?, szybowa?, trzyma? krótko, unosi? si? na, wystartowa? w
risepodnie??, podwy?ka, przybiera?, przybra?, przyrost, wezbra?, wschodzenie, wschodzi? (o s?o?cu), wsta?, wzbiera?, wzrasta?, wzrosn??
rootkorze?, pierwiastek
royalkrólewski, wspania?y
runbiec, bieg, biega?, bieganie, gra? rol?, jecha?, zarz?dza?
safebezpieczny, kasa pancerna, niezagro?ony, ostro?ny, pewny, sejf, szafka do przechowywania ?ywno?ci
safetybezpiecze?stwo
sandoszlifowa? (papierem ?ciernym), piasek, posypa? piaskiem, posypywa? piaskiem, przeciera? (papierem ?ciernym), przeszlifowa? (papierem ?ciernym), przetrze? (papierem ?ciernym), szlifowa? (papierem ?ciernym), szlifowa? (papierem ?ciernym), zdziera? (papierem ?ciernym), zedrze? (papierem ?ciernym)
seemmie? wra?enie, wydawa? si?, wygl?da? na, zdawa? si?
servants?u??cy
severalindywidualny, ka?dy, kilka, kilkoro, kilku, osobisty, osobny, poszczególny
sheepowca
shoutkrzycze?, krzykn??, okrzyk, wykrzykiwa?, wykrzykn??
signaturearkusz drukarski, podpis, sposób u?ycia, sposób u?ycia, sposób u?ycia, sygnatura
sinceod, od czasu, od tego czasu, odk?d, poniewa?
sirpan (bez imienia i nazwiska), tytu? szlachecki
skinobiera? skór? /skórk? z, skóra, skóra
snowstormburza ?nie?na, ?nie?yca, zamie?
so they saytak mówi?
so withjak i
someonekto?
somewheregdzie?, w pytaniach u?ywamy w pro?bach lub gdy spodzeiwamy si? odpowiedzi
soonniebawem, nied?ugo, szybko, szybko, wcze?nie, wcze?nie, wkrótce, zaraz
soupnitro, pa?ka, papka, zupa
specialdanie dnia, oferta specjalna, promocja, specjalny, szczególny, wydanie nadzwyczajne, wydanie specjalne, wyj?tkowy
sportsport
standardpodstawowy, standard
stickbicie, ch?osta, dr??ek, drewienko, drewno, kij, kijek, laska, laska, nakleja?, pa?eczka, pa?ka, pa?ka, patyk, podpiera? (tyczk?) (ro?lin?), pozostawa? wiernym, pr?t, przebija?, przykleja?, przylepi?, skr?t, tyczka, wbija?, znie??
stillci?gle, jeszcze, jeszcze wci??, mimo to, nadal, niegazowany, nieruchomo, nieruchomy, rozwia?, rozwiewa?, spokojny, ucisza?, uciszy?, uspokaja?, uspokoi?, wci??
stormbra? szturmem, burza, grzmie?, nawa?nica, piekli? si?, rycze?, rykn??, szale?, sztorm, szturm, szturmowa?, wzi?? szturmem, zagrzmie?
strangernieznajomy, obcy, przybysz
studiesstudia
subjectpodmiot, przedmiot, przedmiot szkolny, temat
such asjak na przyk?ad, taka jak, taki jak
suddenlynagle, niespodziewanie
suffercierpie?, dozna?, mie?, tolerowa?, znosi?
surnamenazwisko
SwedenSzwecja
take by surprisezaskoczy?, zaskoczy? kogo?
take exercise?wiczy?, gimnastykowa? si?
take one's timenie spieszy? si?
teethz?by
temperatureatmosfera, ciep?ota, gor?czka, temperatura
that isinnymi s?owy, to jest, to jest..., to znaczy
the poorbiedni
the richbogaci
themich, im
themselves(osobi?cie), ich samych, oni sami, siebie, si?, sobie
thenjeszcze, nast?pnie, ówczesny, potem, pó?niej, to wi?c, w przypadku, wi?c, wówczas, wtedy
thereforedlatego, dlatego te?, zatem
think ofmy?le? o
think of..asmy?le? o czym? ?e.., my?le? o kim? ?e..
thoroughca?kowity, dok?adny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, sumienny, szczegó?owy, zupe?ny
thoroughlybardzo, ca?kiem, ca?kowicie, do mi?kko?ci, dog??bnie, dok?adnie, dotkliwie, gor?co, gruntownie, na wskro?, skrupulatnie, w pe?ni, zupe?nie
threwczas przesz?y czasownika "to throw", II forma throw
throatgard?o
throughbezpo?rednio, do, dzi?ki, id?cy na wskro?, na, po, poprzez, prosto, przecinaj?cy, przez, sko?czony, z powodu, zakwalifikowany
throwrzuca?, rzut
thrownIII forma throw, rzuci?, rzucony
tirem?czy?, m?czy? si?, mie? do??, nu?y?, opona, zm?czenie, zm?czy? si?, znudzi? si?
tirednesszm?czenie, znu?enie
titlenapis, rozdzia?, stopie? naukowy, tytu?, tytu? mistrzowski, tytu?owa?, ust?p, zatytu?owa?
toa? do, cel, dla, do, do dzie?a, ku, ku (kierunek), ku (wynik), na, naprzód na miejsce, ni? (porównanie), od, po (granica przestrzeni lub czasu), trzeci przypadek, wed?ug (zgodno??), wobec (stosunek), zast?puje bezokolicznik
to be afraidba? si?, obawia? si?
to be in the habit of doing somethingmie? w zwyczaju co? robi?
to make one feelbezokolicznik, sprawi? by kto? poczu?
toonadto, tak?e, te?
toothzaopatrywa? w z?by, zaz?bia? si? (o ko?ach z?batych), z?b
towardsb?d?cy na r?k?, b?d?cy pod r?k?, ch?tny, ku, na, na rzecz, oczekiwany, oko?o, po??dany, sk?onny, w celu, w kierunku, w kierunku na, w sprawie, wobec, wzgl?dem
towerosoba holuj?ca, pi?trzy? si?, pojazd holuj?cy, stercze?, twierdza, wie?a, wzbija? si? pionowo (o ptaku drapie?nym), wznosi? si?
traveljecha? szybko, je?dzi?, podró?, podró?owa?, porusza? si?, przeby?, przejecha?, przesuwa? si?, zasuwa?
traytaca
trueprawda, prawdziwy, wierny
uncomfortablekr?puj?cy, niepocieszony, nieprzytulny, niewygodny, niezr?czny, przykry, trudny, uci??liwy
under a moral obligationpod moralnym przymusem
unitejednoczy? (si?)
unusualniezwyk?y
usefulpo?yteczny, przydatny
uselessbenadziejny, bezcelowy, bezu?yteczny, do niczego, niepotrzebny, nieprzydatny, zbyteczny
vice versai na odwrót, odwrotnie, vice versa
visitdokona? wizytacji, dokonywa? wizytacji, i?? do, nawiedza?, nawiedzi?, odwiedzi?, odwiedziny, pobyt, pój??, przeprowadza? inspekcj?, przeprowadzi? inspekcj?, sk?ada? wizyt?, spuszcza?, spu?ci?, wizyta, z?o?y? wizyt?, zobaczy?, zwiedza?, zwiedzi?
wake upobudzi? si?, u?wiadamia? sobie, u?wiadomi? sobie
walking-sticklaska
weekendsp?dza? weekend, sp?dzi? weekend, weekend, weekendowa?, weekendowy
weeklyco tydzie?, cotygodniowo, raz w tygodniu, raz na tydzie?, tygodnik, tygodniowo, tygodniowy
wetdeszczowy, moczy?, mokry, obsika?, zmoczy?, zwil?a?
wheelje?dzi? na rowerze, ko?o, kr??y?, kr?ci? si?, odwraca? si? gwa?townie, odwróci? si? gwa?townie, pcha?, popycha?, prowadzi?, robi? zwrot o 180 stopni, toczy?, zawróci?, zrobi? zwrot o 180 stopni
wheregdzie
wideszeroki
widelybardzo, ogólnie, powszechnie, szeroko, w du?ych odst?pach, znacznie
winwygra?, wygrywa?, zwyci??y?
wiredepesza, depeszowa? do, drut, kabel, ?apa? w sid?a, odrutowa?, odrutowywa?, pods?uch, przesy?a? telegraficznie, przydrutowa?, przydrutowywa?, sid?a, struna metalowa, telegrafowa?, telegram, urz?dzenie pods?uchowe, usztywnia? drutem, usztywni? drutem, wnyki, zadepeszowa?, za?o?y? pods?uch komu?, zatelegrafowa?
wisdomm?dro??
wisem?dry, roztropny, sposób
wish(n)?yczenie
woke upczas przesz?y czasów "to wake up", wake up II forma
woken upIII forma wake up
wonII i III forma win, wygra?
woolwe?na
worrydr?czy? (si?), martwi?, martwi? (si?), niepokoi?, niepokoi? (si?), niepokój, przeszkadza?, zmartwienie
would you saypowiedzia?by?
yardjard(miara d?ugo?ci=0.91m), podwórko
yearlycorocznie, coroczny, doroczny, raz do roku, raz na rok, raz w rok, rocznie, roczny
yeta jednak, ale, ale jednak, do tej pory, jak dot?d, jednak, jeszcze, jeszcze nie, ju?, mimo to, wci?? jeszcze
yourselfosobi?cie, pan sam itd, siebie, si?, sobie, ty sam
yourselves(osobi?cie), pa?stwo sami itd, sami, siebie, si?, sobie, wy, wy samiKomentarze


Heja , tu Bill z zespo?u Tokio Hotel.Ten komentarz pomog?a mi napisa? kuzynka z Gda?ska ,która mówi po niemiecku.

2007-08-19 08:47:47 kdjddd


Zapraszam równie? do pobrania wszystkich materia?ów do Metody Callana za free. S? dost?pne tu: chomikuj.pl Login: callan2008

Pozdrawiam.

2007-12-24 13:12:08 callan2008


bardzo prosze o test stage 5.

2008-12-26 21:22:16 DZULI


Dodaj komentarz

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis: