logo Logowanie
 
Słówko: XML

speaking

  
Wymowa: S P IY K IH NG

Tłumaczenia

mówi?cy, przemawianie, rozmawianie

Zobacz również: speak


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik speaking ma następujące znaczenia:

  1. speech-endowed, speaking - ( capable of speech )
  2. speaking - ( capable of or involving speech or speaking )
Rzeczownik speaking ma następujące znaczenia:
  1. speech production, speaking - ( the utterance of intelligible speech )
  2. public speaking, speechmaking, oral presentation, speaking - ( delivering an address to a public audience )


Przykłady

He tends to shy away from public speaking.Na ogó? unika oratorstwa.
It's a handicap not speaking the language.Nieznajomo?? tego j?zyka jest utrudnieniem.
One could certainly say that I have adjusted to the modern world, in a manner of speaking.Kto? móg? oczywi?cie powiedzie?, ?e poniek?d przystosowywa?em si? do wspó?czesnego ?wiata.
She went on speaking.Mówi?a dalej.
Speaking as a mother of four, I can tell you that children are exhausting..
They seemed to start speaking English, but lapse into Afrikaans when the action became too exciting.Wydawa?o si?, ?e mówi? po angielsku, ale przeszli na afrykanerski kiedy akcja zecze?a si? rozwija?.
Well she did enough of her speaking with forked tongue and its come back on her..

Zdjęcia

DB Error: connect failed