logo Logowanie
 
Słówko: XML

accident

  
Wymowa: AE K S AH D AH N T

Tłumaczenia

akcydens, przypadek, traf, wypadek

Zobacz również: fortuity


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik accident ma następujące znaczenia:

  1. fortuity, chance event, accident - ( anything that happens by chance without an apparent cause )
    przypadek
  2. accident - ( a mishap )
    traf


Przykłady

A committee was set up to look into the causes of the accident.Powo?ano komisj?, ?eby zbada?? przyczyny wypadku.
Accidents will happen!Wypadki chodz? po ludziach!
After the accident he decided to put in a claim for compensation.Po wypadku postanowi? wyst?pi? z roszczeniem o odszkodowanie.
After the accident they fished the car out of the canal.Po wyspadku, z kana?y wyci?gneli samochód.
He died in his sleep due to a cerebrovascular accident at the age of 43..
He had done it accidentally on purpose.Zrobi? to niby niechc?cy.
He is rich by an accident of birth.Szcz??liwym dla niego trafem urodzi? si? bogaty.
He should have reported the accident immediately.Powinien by? bezzw?ocznie zg?osi? ten wypadek.
He’s solely responsible for causing this accident.Jest ca?kowicie odpowiedzialny za ten wypadek.
He's been in denial ever since the accident.Od wypadku odrzuca bolesn? prawd?.
Her problems date back to the accident.Jej problemy zacz??y si? od wypadku.
Her problems date from to the accident.Jej problemy zacz??y si? od wypadku.
His face was a mess after the accident.Po wypadku mia? strasznie pokiereszowan? twarz.
How did the accident come about?Jak dosz?o do wypadku?
I accidentally pushed the table and sent off all drinks flying.Niechc?cy popchno?em sto? i spowodowa?em, ?e wszystkie szklanki i kieliszki znalaz?y si? w powietrzu.
I blamed her for the accident.Obwinia?em j? za ten wypadek.
I had an accident with the teapot.Przytrafi? mi si? ma?y wypadek z dzbankiem do herbaty.
I had been so fixated on my thoughts that I accidentally bumped into someone much taller than myself.By?em tak skupiony na swoich my?lach, ?e przypadkiem wpad?em na kogo? o wiele wy?szego ode mnie.
I hear she's back in circulation after her accident..
I hear she's out of circulation after her accident..

Zdjęcia

DB Error: connect failed