logo Logowanie
 
Słówko: XML

speak

  
Wymowa:

Tłumaczenia

Zobacz również: talk


Grupy znaczeniowe

Czasownik speak ma następujące znaczenia:

  1. talk, utter, mouth, verbalize, verbalise, speak - ( express in speech )
  2. talk, speak - ( exchange thoughts )
  3. talk, speak - ( use language )
  4. address, speak - ( give a speech to )
  5. speak - ( make a characteristic or natural sound )


Przykłady

An ability to speak Spanish could come in handy.Znajomo?? hiszpa?skiego mo?e si? przyda?.
Can't you speak in plain English?Czy mo?esz mówi? jasno?
Can't you speak in plain English?Czemu nie powiesz jasno?
Considering you've only been studying for a year, you speak English very well.Zwa?ywszy na to, ?e tylko od roku uczysz si? angielskiego ca?kiem nie?le juz mówisz.
Did you have much fun? - None to speak of.Dobrze si? bawi?e?? - Nie warto o tym mówi?.
Don’t speak to me like that! or to anyone else, for that matter!Nie odzywaj si? do mnie w ten sposób, ani w ogóle do nikogo, je?li ju? o to chodzi!
Don't let on that you speak German.Nie zdrad? si?, ?e mówisz po niemiecku.
Fuck the Korean grocers with their pyramids of overpriced fruit and their tulips and roses wrapped in plastic. Ten years in the country, still no speaky English?.
he does not speak Frenchon nie mówi po francuzku
He flatters himself that he speaks fluent French.Oszukuje samego siebie, ?e p?ynne mówi po francusku.
He is, so to speak, the brains of the organization.Jest, ?e tak powiem, mózgiem organizacji.
He speaks with a pronounced French accent.Mówi z wyra?nym francuskim akcentem.
He tends to shy away from public speaking.Na ogó? unika oratorstwa.
Here in Maui, Hawaii many people speak in Pidgin terminology and we all enjoy the clever adaptations of words, so we design and manufacture creative pidgin..
His letter bespeaks his willingness to help..
I can see no conceivable reason for just putting down the name of a speaker if you cannot also put down what he says.Nie widzi? absolutnie ?adnej przyczyny, dla której mia?bym zapisa? imi? prelegata je?li nie takrze nie potrafi? zapisac tego co mówi.
I can speak a little Japanese, but reading it is quite another matter.Mówi? troch? po japo?sku, ale czytanie to zupe?nie inna sprawa.
I can't speak a word of French so I'm marked out as a foreigner as soon as I arrive in France..
I like to think I speak German quite well.Uwa?am, mo?e nies?usznie, ?e nie?le mówi? po niemiecku.
I must make it up to you for having been afraid to speak out at a better time..

Zdjęcia

DB Error: connect failed