logo Logowanie
 
Słówko: XML

cree

  
Wymowa: K R IY

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik cree ma następujące znaczenia:

  1. cree - ( the Algonquian language spoken by the Cree people )
  2. cree - ( a member of an Algonquian people living in central Canada )


Przykłady

Don't creep up on me like that!Nie podkradaj si? tak do mnie!
Fate had decreed otherwise.Los zrz?dzi? inaczej
He made her flesh creep - and he knew it.Sprawi?, ?e j? ciarki przesz?y i wiedzia? o tym.
His languid drawl made her skin creep..
I hate that guy in accounts, he makes my flesh creep.Nie znosz? tego faceta z ksi?gowo?ci. On sprawia, ?e mnie ciarki przechodz?.
If any more people resign, we'll be really up the creek.Je?li jeszcze wi?cej ludzi zrezygnuje naprawd? b?dziemy w kropce.
In a matter of hours he became a creepy old has-been..
It gave me the creeps to walk in the deserted city.Cierp?a mi skóra, kiedy chodzili?my po opustosza?ym mie?cie.
Living next to a graveyard would give me the creeps.?ycie obok cmentarza przyprawi?o by mnie g?si? skórk?.
Most sunscreens block out ultraviolet B radiation.Wi?kszo?? emulsji z filtrem ochronnym zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe typu B.
She does make my flesh creep..
The local council has decreed that the hospital should close.Samorz?d lokalny orzek?, ?e szpital powinno zamkn??.
The screen went blank.Obraz znikn?? z ekranu.
The windscreen of the car had iced over in the night..
They decreed an end to discrimination on grounds of age.Nakazali zako?czy? dysktyminacj? z powodu wieku.
They flashed a message onto the screen.Wy?wietlili wiadomo?? na ekranie.
What I fail to see is how the economy gets a major stimulus from a £5 cut in a £220 imported flat screen television or a 50p cut in a £25 restaurant bill..
When you turn on the computer, the screen lights up and it's ready to.
Why does my screen slowly dim away?.
You're nothing but a creepy old has-been.Jeste? tylko oble?n? star? wyg?.

Zdjęcia

DB Error: connect failed