logo Logowanie
 
Słówko: XML

any

  
Wymowa: EH N IY

Tłumaczenia

dowolny, jakikolwiek, jakikolwiek, jakiś, każdy, trochę, wszelki


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik any ma następujące znaczenia:

  1. any - ( (in negative statements) either every little or very great but unspecified )
  2. whatever, whatsoever, any - ( one or some or every or all without specification )
    jakikolwiek, każdy, wszelki
Przysłówek any ma następujące znaczenia:
  1. any - ( to any degree or extent )


Przykłady

"Playin' with fire there, Scoot", he said. I knew I was, but there wasn't any other way."Igrasz z ogniem, Scoot", powiedział. Wiedziałem, że igram, ale nie było innego sposobu.
'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
'Is there any wine left in that bottle?' 'Only the dregs.'.
'Was it interesting?' - 'anything but'"Czy to było ciekawe?" - "wręcz przeciwnie"
A man can be happy with any woman as long as he does not love her.Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, pod warunkiem że jej nie kocha.
A problem that has defeated many great minds.Zagadnienie, któremu nie dało rady wiele tęgich umysłów.
A single company can close a factory, eliminating 74,000 jobs in one fell swoop.Jedna firma może zamknąć fabrykę, likwidująć za jednym zamachem 74000 miejsc pracy.
A university which has produced many great scientists.Uniwersytet, który wydał wielu wielkich badaczy.
About 4 million women are pregnant in the US at any giben time.W każdej chwili około 4 milionów kobiet w USA zachodzi w ciążę.
After many unsuccessful attemps, John eventually passed his driving test.Po wielu nieudanych próbach John w końcu zdał egzamin na prawo jazdy.
Alice doesn't live here anymoreAlice już tutaj nie mieszka
All she does is go on at me at how I don't do anything..
Although she still found it difficult to get her head around that this beautiful woman had of yet been untouched by anyone else.Chociaż ciągle przychodziło jej z trudnością to zrozumieć, że ta piękna kobieta dotąd była nietknięta przez nikogo innego.
Although the English summer has made way for winter, many of Lancashire’s professional squad have or are jetting off to sunnier climes to further their cricketing education..
An autonomous person has run away from god and from any law and says I am a law unto myself..
An interesting corollary, how many men want to marry up?.
And as it just so happens, I live in Texas; one of the many states that have passed these new strict voter ID laws..
And in any case, I've no intention of staying.A zresztą nie mam wcale zamiaru zostawać.
And one morning, as humanity had been warned for many many years, it happened. It all came to an end.I jednego ranka, jak od wielu lat oszczegano ludzkość. Wszystko się skończyło.
And there came a day, a day unlike any other.I nastał dzień niepodobny do żadnego innego.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
New Friends 2 - Unit 18


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować