logo Logowanie
 
Słówko: XML

little

  
Wymowa: L IH T AH L

Tłumaczenia

mało, mały, trochę


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik little ma następujące znaczenia:

 1. younger, little - ( younger brother or sister )
 2. little - ( small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context) )
 3. fiddling, footling, lilliputian, Mickey Mouse, niggling, piddling, piffling, petty, picayune, trivial, little - ( (informal terms) small and of little importance )
 4. small, little - ( limited or below average in number or quantity or magnitude or extent )
 5. brief, little - ( of short duration or distance )
 6. small, little - ( (of a voice) faint )
 7. minuscule, small, little - ( lowercase )
 8. little - ( (quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree )
 9. small, little - ( not fully grown )
Przysłówek little ma następujące znaczenia:
 1. little - ( not much )
Rzeczownik little ma następujące znaczenia:
 1. little - ( a small amount or duration )


Przykłady

A little learning is a dangerous thing.Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna.
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
As a working class boy I was accepted into a toffee-nosed club in the UK as an equal, even though I dropped my H's and had little education.Jako chłopak pochodzacy z klasy robotniczej zaakceptowano mnie w snobowatym klubie w Wlk. Bryt. jak równego nawet chociaż mówiłem z akcentem gwarowym i nie miałem właściwego wykształcenia.
As he got older, he started to ease up a little..
As their eyes became used to the dimness they could see a little way to either side in a sort of darkened green glimmer.Gdy oswoili oczy z półmrokiem, widzieli przed sobą i za sobą mały odcinek drogi w przyćmionym, zielonym świetle.
As we kissed deeply, her tongue licked the roof of my mouth, and we kissed and nibbled as I finger-fucked her tight little pussy..
As yet little is known about the disease.Dotychczas niewiele jest wiadomo o tej chorobie.
Bush readily agrees, and fifteen minutes later, the little man walks by, deep in conversation with his client. Bush chętnie się zgadza i piętnaście minut później mały człowieczek przechodzi obok, pochłonięty konwersacją ze swoim klientem.
Can you shift along or over a little?Możesz się trochę przesunąć?
Children can be little nuisances.Dzieci bywają nieznośne.
Despite having very little money, they enjoy life..
Don't let one little quarrel come between you!.
Even as, little by little, it kills the person you really are?.
For a long time to come there will be little love lost between Tehran and Tel Aviv..
Fuck the Russians in Brighton Beach. Mobster thugs sitting in cafés, sipping tea in little glasses, sugar cubes between their teeth. Wheelin' and dealin' and schemin'..
George W. Bush is sitting in a hotel lobby, planning his speech to a group of businessmen, when a little man walks up to him.George W. Bush siedzi w hotelowym holu, planując swoje przemówienie do grupy biznesmenów, kiedy mały człowieczek podchodzi do niego.
He's a little flopper who always cries when a call doesn't go his way..
He's a little overweight but it's just puppy fat..
Her little son didn't believe the lions were caged in.Jej synek nie uwierzył, że lwy były zamknięte w klatce.
Her upbringing had already preconditioned her to believe that it was her Christian and female duty to work for the “uplift” of the “little unclad savages” she found on her husband's ranch.Jej wychowanie już wykształciło w niej odruch, że uważać, że to był jej chrześcijański obowiązek, żeby pracować nad 'podniesieniem na duchu nagich dzikusków', których znalazła na farmie męża.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
New Headway Elementary - Unit 6
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować