logo Logowanie
 
Słówko: XML

us

  
Wymowa: AH S

Tłumaczenia

nam, nas


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik us ma następujące znaczenia:

  1. United States, United States of America, America, U.S., USA, U.S.A., us - ( North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean )


Przykłady

"Excuse me, Mr. Bush, but my name is Steve Case, and I'm here with an extremely important client tonight. "Przepraszam Panie Bush, nazywam się Steve Case i jestem tutaj wieczorem z niezwykle ważnym klientem.
"Say friend, you sure had us crazy", said the guard. "Wiesz przyjacielu, doprowadziłeś nas do szaleństwa", powiedział strażnik.
"The Skeleton thinks I caused him to go to jail. "Kościotrup myśli, że to ja sprawiłem, że poszedł do więzienia.
"What weapon can be unethical?" "Biological weapons, insidious nerve gas - you know, things that don't make a bang. That takes most of the fun out of it.""Jaka broń może być nieetyczna?" "Broń biologiczna, gazy paraliżujące i takie, wiesz... wszystko, co nie wybucha. A huk to przecież połowa zabawy."
"Where do you want to go for a lunch?" I'm not fussed."Gdzie chcesz iść na lunch?" Wszystko mi jedno.
'Are you going with us?' - 'I may as well.'"Idziesz z nami?" - "czemu nie?"
'Can I help you?' - 'I'm just browsing, thank you!'"Czy mogę w czymś pomóc?" - "Dziękuję, rozglądam się tylko."
'He could have told us' - 'Quite so'."Mógł nam powiedzieć" - "Właśnie"
'He could have told us' - 'Quite'."Mógł nam powiedzieć" - "Właśnie"
'It must be here somewhere', she said, fumbling in her pocket for her key.'Musi gdzieś tu być', powiedziała, grzebiąc w kieszenie w poszukiwaniu klucza.
A beer would just hit the spot!Piwo! to by było to!
A blush flooded over his face.Rumieniec zalał mu twarz
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A children's TV presenter has sunbathed topless and the paper has to decide whether to splash the front-page with an accusation of adultery.Prezenterka programów dla dzieci opalała sie bez stanika i gazeta musi postanowić czy wydrukować na całą stronę tytułową zarzut o stosunek pozamałżeński.
A committee was set up to look into the causes of the accident.Powołano komisję, żeby zbadałć przyczyny wypadku.
A deadly peril has come upon us.Padło na nas śmiertelne niebezpieczeństwo.
A few minutes passed and sure enough, the blonde came out of her house again, checked her mail box, stamped her foot and went back inside. Upłynęło kilka minut i jak można się było spodziewać, blondynka wyszła ze swojego domu ponownie, sprawdziła swoją skrzynkę pocztową, obróciła się na pięcie i wróciła do środka.
A fuse has blown.Przepalił się bezpiecznik.
A gentle breeze wafted the smell of the sea towards us.Łagodny wietrzyk przywiewał w naszą stronę zapach morza.
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować