logo Logowanie
 
Słówko: XML

own

  
Wymowa: OW N

Tłumaczenia

by? w?a?cicielem, mie?, mie? na w?asno??, posiada?, przyzna? si?, przyznawa? si?, w?asny

Zobacz również: possess


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik own ma następujące znaczenia:

  1. ain, own - ( belonging to or on behalf of a specified person (especially yourself) )
Czasownik own ma następujące znaczenia:
  1. have, possess, own - ( have ownership or possession of )
    by? w?a?cicielem, mie?, mie? na w?asno??, przyzna? si?, przyznawa? si?


Przykłady

"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczy? dok?adnie tam!" Betty wskaza?a w dó?, w ciemno??.
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejd? na dó?, albo b?dziemy strzela?!' krzykn?? marynarz.
'Would you like a cigarette?' - 'no, I'm trying to cut down.'"Mo?e papierosa?" - "nie, dzi?kuj?, staram si? ograniczy? palenie."
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze si? w historii jako najgor?tszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
A big new office block would stand out like a sore thumb in the old part of town..
A few days later, the guard happened to meet the cyclist downtown. Kilka dni pózniej stra?nik spotka? rowerzyst? na mie?cie.
A fuse has blown.Przepali? si? bezpiecznik.
A lot of people commute to London from nearby towns..
A priest who was known to have molested deaf boys was moved to a different parish.Ksi?dz, o którym wiedziano, ?e molestowa? g?uchych ch?opców zosta? przeniosiony do innej parafii.
A report has shown that children spend too much time vegetating in front of the TV..
A statement was issued to the effect that the talks had broken down.Wydano o?wiadczenie, z którego wynika, ?e rozmowy zosta?y zerwane.
A tiger is loose in the town.Tygrys grasuje po mie?cie.
A twinge of fear came over him at that thought, but he quickly put it down..
After she'd dumped him, he decided to go and drown his sorrows.Po tym jak go rzuci?a, postanowi? i?? zala? robaka.
All goods have been marked down by 15%.Wszystkie towary zosta?y przecenione o 15%.
All of a sudden they heard the howl away down hill, a long shuddering howl.Nagle z daleka, od podnó?a gór, dobieg?o ich uszu przeci?g?e, rozedrgane wycie.
All this uncertainly is really getting me down.Wszystko to z niepewno?ci? mnie do?uje.
And she fled down the stairs as if the hounds of a demon snapped at her heels.I uciek?a w dól schodami jak gdyby setki demonow próbowa?o j? chapn??.
Arriving home to find your pet pooch with its head hung down and its tail between its legs is a clear sign that trouble is in store..
As soon as I give you the thumbs down, stop the machine.Jak tylko dam ci znak, zatrzymaj maszyn?.

Zdjęcia

DB Error: connect failed