logo Logowanie
 
Słówko: XML

ever

  
Wymowa: EH V ER

Tłumaczenia

ci?gle, kiedy, kiedykolwiek, kiedy?, stale, zawsze

Zobacz również: ever so


Grupy znaczeniowe

Przysłówek ever ma następujące znaczenia:

  1. always, e'er, ever - ( at all times )
    ci?gle, stale, zawsze
  2. of all time, ever - ( at any time )
    kiedy?
  3. ever so, ever - ( (intensifier for adjectives) very )


Przykłady

''What in the world are you doing, coming out here every five minutes?'' "Co pani na Boga robi, wychodz?c tutaj co pi?? minut?"
'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"B?d? musial jutro bardzo wcze?nie wsta?, ?eby z?apa? poci?g." "Moje wyrazy wspó?czucia. Ja musz? robi? to ka?dego ranka."
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.Lepiej jest kocha? i utraci? mi?o??, ni? nigdy mi?o?ci nie zazna?.
A bell is sounded every hour.Bij? w dzwon co godzin?.
A great writer if ever there was one.Naprawd? wielki pisarz.
A population severely depleted by war.Ludno?? zdziesi?tkowana przez wojn?.
A proposal that everybody should get a pay risePropozycja, ?eby wszyscy otrzymali podwy?k?.
A woman's work is never done.Robocie w domu nigdy nie ma ko?ca.
After 17 years of punching the clock, he just disappeared one morning and was never heard from again..
After a long journey, at last we arrived at our hotel. At last! I throught you'd never get here!Po d?ugiej podró?y wreszcie przybyli?my do naszego hotelu. Wreszcie! My?la?em, ?e nigdy tu nie dotrzesz.
All these books will never pack into such a small box.Te wszystkie ksi??ki za nic nie zmieszcz? si? w tak ma?ym pudle.
Although several members were missing, the meeting went ahead without them.Pomimo, ?e kilku cz?onktów si? spó?nia?o, spotkanie odby?o si? bez nich.
And that would be the most awesomest thing to ever happen in the history of ever!I b?dzie to najwi?ksza rzecz, jaka wydarzy?a si? w ca?ej historii!
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Je?li chodzi o s?owa, s? ?wietne, natomiast je?li chodzi o muzyk?, jest okropna.
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Je?li chodzi o zdj?cia, s? swietne, natomiast je?li chodzi o fabu??, jest bardzo glupia.
As is often the way with solutions to environmental problems, however, another aspect to the problem emerged.W przypadku rozwi?za? problemów dotycz?cych ?rodowiska pojawiaj? si? jednak cz?sto inne aspekty, co mia?o miejsce i tym razem.
As kind a man as ever drew breath.Najlepszy cz?owiek, jaki kiedykolwiek chodzi? po tej ziemi.
As the company's financial problems worsened, several directors resigned.Kiedy poroblemy finansowe firmy nasili?y si?, kilku cz?onków zarz?du ust?pi?o.
As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
As the nights wear on, I begin to imagine, or dream, or whatever the state is, that I am being cathed by an ape..

Zdjęcia

DB Error: connect failed