logo Logowanie
 
Słówko: XML

careless

  
Wymowa: K EH R L AH S

Tłumaczenia

bezmy?lny, beztroski, naturalny, niechlujny, niedba?y, niefrasobliwy, nieostro?ny, nierozwa?ny, niestaranny, nieuwa?ny, niewystudiowany, swobodny


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik careless ma następujące znaczenia:

  1. careless - ( effortless and unstudied )
  2. careless - ( marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness )
  3. careless - ( showing an unthinking lack of consideration )
  4. thoughtless, regardless, careless - ( (usually followed by `of') without due thought or consideration )


Przykłady

He's too careless about what he tells people.Nie zwa?a na to co mówi.
I flinch at the thought of making such a careless mistake.Wzdrygam si? na my?l o pope?nieniu takiego bezmy?lnego bl?du.
It was careless of me to do that.To by? nierozwa?ny krok z mojej strony.
Mistakes often occur as a result of carelessness.B??dy cz?sto zdarzaj? si? w wyniku niefrasobliwo?ci.
Sadly, the text is marred by careless errors..
She has become very careless about locking up the house.Ostatnio zdarza si? jej zapomnie? o zamkni?ciu domu.
She's careless about her hair.Nie dba o fryzur?.
She's careless with her clothes.Nie szanuje ubra?.
That was careless of her!To by?a bezmy?lno?? z jej strony!
You shouldn't be so careless in your choice of friends.Powiniene? staranniej dobiera? sobie przyjació?.

Zdjęcia

DB Error: connect failed