logo Logowanie
 
Słówko: XML

dark

  
Wymowa: D AA R K

Tłumaczenia

ciemne, ciemny, czarny, gniewny, mroczny, ponury, smagły, śniady, zły

Zobacz również: darkly


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik dark ma następujące znaczenia:

 1. dark - ( not giving performances )
 2. colored, coloured, dark-skinned, dark - ( having skin rich in melanin pigments )
 3. dark - ( brunet (used of hair or skin or eyes) )
 4. dark - ( devoid or partially devoid of light or brightness )
 5. blue, depressing, disconsolate, dismal, dispiriting, gloomy, grim, dark - ( causing dejection )
 6. dark - ( (used of color) having a dark hue )
  smagły, śniady
 7. obscure, dark - ( marked by difficulty of style or expression )
 8. benighted, dark - ( lacking enlightenment or knowledge or culture )
 9. black, sinister, dark - ( stemming from evil characteristics or forces )
  czarny, mroczny, zły
 10. dour, glowering, glum, moody, morose, saturnine, sour, sullen, dark - ( showing a brooding ill humor )
  gniewny, ponury
 11. dark - ( secret )
Rzeczownik dark ma następujące znaczenia:
 1. darkness, dark - ( an unenlightened state )
 2. darkness, shadow, dark - ( an unilluminated area )
 3. darkness, dark - ( absence of light or illumination )
 4. iniquity, wickedness, darkness, dark - ( absence of moral or spiritual values )
 5. night, nighttime, dark - ( the time after sunset and before sunrise while it is dark outside )


Przykłady

"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
As she walked along the deck, Betty saw a dark, thin shadow run toward the rail. Kiedy przechodziła przez pokład, Betty zauważyła ciemny, wąski cień biegnący w kierunku poręczy.
As their eyes became used to the dimness they could see a little way to either side in a sort of darkened green glimmer.Gdy oswoili oczy z półmrokiem, widzieli przed sobą i za sobą mały odcinek drogi w przyćmionym, zielonym świetle.
By the time crew members could reach the side and fire into the darkness, all trace of him had disappeared.Do czasu kiedy członkowie załogi zdołali dopaść burty i strzelić w ciemność, cały ślad po nim zaginął.
By the time I finished the letter it was dark.Zanim skończyłem list, zrobiło się ciemno.
Dark storm clouds loomed on the horizon.Ciemne burzowe chmury majaczyły na horyzoncie.
Darkness closed down on the city.Zmrok zapadł nad miastem.
He didn't know the answer, It was a shot in the darkOn nie znał odpowiedzi, wybierał na oślep
He groped his way down the dark staircase.Zszedł po omacku po schodach.
Her eyes slowly adjusted to the dark..
I could just discern a figure in the darkness..
I felt happy when the metal doors slammed shut, blocking out the moonlight and plunging me into darkness.Ucieszyłam się gdy metalowe drzwi zamknęły się z trzaskiem zasłoniając blask księżyca i pogrążając mnie w ciemnościach.
I had to grope my way up the dark stairs..
I like to go off on my own - to sit back and bliss out in a darkened movie theater..
I stand alone in the darkness.Jestem odosobniony w ciemność.
I think we'd better go before it gets dark.Uważam, że powinniśmy iść zanim się ściemni.
I'm in the dark about her intentions.Nie znam jej zamiarów.
Inside the hall it was now quite dark.W sali było już zupełnie ciemno.
It was a given that I would let my thoughts stray to those darkest recesses of my mind and memory.Z góry było wiadomo, że przeniosę się myślami do najciemniejszych zakamarków mojego umysłu i pamięć.
It was dark and rainy, but we made our way to the theater which was our staging area for the tour..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
Callan-Stage06
Callan-lesson 84
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować