logo Logowanie
 
Słówko: XML

however

  
Wymowa: HH AW EH V ER

Tłumaczenia

bez wzgl?du na to jak, cho?by, jak te?, jakkolwiek, jak?e, jak?e?, jednak, jednak?e, w jakikolwiek sposób, ?eby

Zobacz również: nevertheless


Grupy znaczeniowe

Przysłówek however ma następujące znaczenia:

  1. nevertheless, withal, still, yet, all the same, even so, nonetheless, notwithstanding, however - ( despite anything to the contrary (usually following a concession) )
  2. however - ( in whatever way or manner )
  3. however - ( to whatever degree or extent )
  4. however - ( by contrast )
  5. how, however - ( in what way or manner or by what means (`however' is sometimes used as an intensive form of `how') )


Przykłady

As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Je?li chodzi o s?owa, s? ?wietne, natomiast je?li chodzi o muzyk?, jest okropna.
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Je?li chodzi o zdj?cia, s? swietne, natomiast je?li chodzi o fabu??, jest bardzo glupia.
As is often the way with solutions to environmental problems, however, another aspect to the problem emerged.W przypadku rozwi?za? problemów dotycz?cych ?rodowiska pojawiaj? si? jednak cz?sto inne aspekty, co mia?o miejsce i tym razem.
Consistency is still a long way off, however.Nale?y jednak?e stwierdzi?, ?e daleko jeszcze do osi?gni?cia spójno?ci.
Every request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.Ka?dy wniosek o uruchomienie tego funduszu wprawia mnie jednak w coraz wi?ksze zak?opotanie, je?li chodzi o jego sprawiedliwo?? i skuteczno??.
Given only vague outlines, each individual filled them in however she or he saw fit.Ka?da osoba odpowiada?a tak jak uwa?a?a to za stosowne kieruj?c si? tylko podanymi ogolnymi wskazówkami.
He was, however, quite certain.By? jednak zupe?nie pewien.
However did he get that job?.
However did you get back so quickly?Jakim cudem tak szybko wróci?e??.
However did you manage to convince her?Jak te? uda?o ci si? j? przekona??
However hard I try, I'll never pass the exam.Bez wzgl?du na to, jak mocno si? b?d? stara?, nigdy nie zdam tego egzaminu.
However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza..
However loud you talk, he'll never hear you without his hearing aid.Bez wzgl?du na to, jak g?o?no mówisz, on ci? nidgy nie us?yszy bez aparatu s?uchowego.
However much you love my daughter, you'll never marry her.Bez wzgl?du na to, jak bardzo kochasz moj? córk?, nigdy jej nie po?lubisz.
However, as the day wore on conditions quickly deteriorated..
However, as the night wore on, I was rather surprised to feel that I still had a lot of foreign in me..
However, having sworn by the river, he could not go back on his oath.Jednak?e, przysi?g?szy na rzek?, nie móg? cofn?? przysi?gi.
However, he was quite certain.By? jednak zupe?nie pewien.
However, I am not prepared to go to the stake over that.Jednak, nie jestem gotowy da? sobie g?ow? obci?? za to.
However, I could not get over how awful thier designs were..

Zdjęcia

DB Error: connect failed