logo Logowanie
 
Słówko: XML

light (light, lit, lit)

Wymowa: L AY T

Tłumaczenia

lampa, lekki, oświetlenie, rozbłysnąć, rozświetlić się, światło, wywoływać zapalenie/wybuch, zaświecić, zsiąść (z)

Zobacz również: illume


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik light ma następujące znaczenia:

 1. light - ( characterized by or emitting light )
 2. easy, loose, promiscuous, sluttish, wanton, light - ( casual and unrestrained in sexual behavior )
 3. light-colored, light - ( (used of color) having a relatively small amount of coloring agent )
 4. friable, sandy, light - ( (used of soil) loose and large-grained in consistency )
 5. wakeful, light - ( (of sleep) easily disturbed )
 6. light - ( demanding little effort )
 7. lite, low-cal, light - ( having relatively few calories )
 8. light - ( easily assimilated in the alimentary canal )
 9. light - ( of comparatively little physical weight or density )
 10. light - ( designed for ease of movement or to carry little weight )
 11. light - ( psychologically light )
 12. light - ( not great in degree or quantity or number )
 13. light - ( (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average )
 14. light - ( of little intensity or power or force )
 15. lightsome, tripping, light - ( moving easily and quickly )
 16. light - ( of the military or industry )
 17. light - ( having a spongy or flaky texture )
 18. clean, clear, unclouded, light - ( (of sound or color) free from anything that dulls or dims )
 19. idle, light - ( silly or trivial )
 20. light - ( intended primarily as entertainment )
 21. light - ( having little importance )
 22. unaccented, weak, light - ( used of vowels or syllables )
 23. scant, short, light - ( less than the correct or legal or full amount often deliberately so )
 24. abstemious, light - ( marked by temperance in indulgence )
 25. flimsy, light - ( very thin and insubstantial )
 26. faint, swooning, light-headed, lightheaded, light - ( weak and likely to lose consciousness )
Przysłówek light ma następujące znaczenia:
 1. lightly, light - ( with few burdens )
Rzeczownik light ma następujące znaczenia:
 1. light source, light - ( any device serving as a source of illumination )
 2. lighter, igniter, ignitor, light - ( a device for lighting or igniting fuel or charges or fires )
 3. lightness, light - ( the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures )
 4. sparkle, spark, light - ( brightness and animation of countenance )
 5. luminosity, brightness, brightness level, luminance, luminousness, light - ( the quality of being luminous )
 6. light - ( public awareness )
 7. light - ( mental understanding as an enlightening experience )
 8. light - ( a particular perspective or aspect of a situation )
 9. light - ( a visual warning signal )
 10. light - ( an illuminated area )
 11. Inner Light, Light Within, Christ Within, light - ( a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul )
 12. light - ( a person regarded very fondly )
 13. visible light, visible radiation, light - ( (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation )
 14. lighting, light - ( having abundant light or illumination )
 15. illumination, light - ( a condition of spiritual awareness )
Czasownik light ma następujące znaczenia:
 1. illume, illumine, light up, illuminate, light - ( make lighter or brighter )
  rozbłysnąć, rozświetlić się
 2. light up, fire up, light - ( begin to smoke )
 3. unhorse, dismount, get off, get down, light - ( get off (a horse) )
  zsiąść (z)
 4. alight, perch, light - ( to come to rest, settle )
 5. fall, light - ( fall to somebody by assignment or lot )
 6. ignite, light - ( cause to start burning )
  wywoływać zapalenie/wybuch


Przykłady

...and to add to all the drama, the lights went out!...i na dobitkę, zgasły światła!
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A far-off speck that looked like daylight..
A light came on.Światło zapaliło się
A light went out.Światło zgasło.
A spark from the fire had set light to a rug.Iskra z ognia podpaliła dywan.
All the palaver of booking a flight.Całe to zawracanie głowy z rezerwacją biletów.
Are all the lights off?Czy wszystkie światła są pogaszone?
Are you getting married in church or having a civil ceremony as they will differ slightly..
As soon as day breaks, the light is absorbed by the panels and they immediately start to generate electricity.Jak tylko wstanie dzień, światło dzienne jest wchłaniane przez panele i natychniast zaczynają wytwarzać elektryczność.
As time goes by, they will lose more and they will not be able to escape lightly from their predicament.Z czasem, będą tracili coraz więcej i nie będą w stanie ujść na sucho z kłopotliwego położenia.
Business was light on stock exchange.Zawarto niewiele transakcji.
By degrees, I remember, a stronger light pressed upon my nerves, so that I was obliged to shut my eyes..
can you shed light on this problem?czy możesz rzucić światło na ten problem
Could have done with more light up front though!.
Did she really hear the captain and the flight attendant telling her to put on her seatbelt?Czy rzeczywiście słyszała jak kapitan i stewardessa każą jej zapiąć pas?
Hardly had the lesson begun when the lights went out.Lekcja jeszcze się na dobre nie zaczęła, kiedy zgasły światła.
Has their flight landed yet?Czy ich samolot już wylądował?
He drove through a red light.Przejechał na czerwonym świetle.
He takes one, lights it, takes a long drag and says, "Man, oh man! Is that good!" Ten bierze jednego, zapala, mocno się zaciąga i mówi, "O kurczę! Jakie to wspaniałe!"

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
The structure of the world - matter.
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 20
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować