logo Logowanie
 
Słówko: XML

sit (sit, sat, sat)

Wymowa: S IH T

Tłumaczenia

dosiadać, dosiąść, posadzić, sadzać, siedzieć, zdawać

Zobacz również: seat


Grupy znaczeniowe

Czasownik sit ma następujące znaczenia:

 1. sit down, sit - ( be seated )
 2. seat, sit down, sit - ( show to a seat )
 3. ride, sit - ( sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions )
  dosiadać, dosiąść
 4. sit down, sit - ( take a seat )
 5. sit - ( be in session )
  zdawać
 6. model, pose, posture, sit - ( assume a posture as for artistic purposes )
 7. baby-sit, sit - ( work or act as a baby-sitter )
 8. sit - ( sit around, often unused )
  posadzić, sadzać


Przykłady

A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A lot has been written about the reasons why some places are visited and not others..
a positive chargeładunek dodatni
A university which has produced many great scientists.Uniwersytet, który wydał wielu wielkich badaczy.
Alex used to be very shy but now she's gone to the opposite extreme.Alex zazwyczaj była bardzo nieśmiała, ale teraz popadła z jednej skrajności w drugą.
Although she was skeptical of the idea of earning a third degree from the University of Chicago, she was won over by the positive experiences of other students she met and hasn’t looked back since..
And thus began the transition from punk to hepcat.I tym sposobmem zaczęła się przemiana z miłośnika punka do milośnika jazzu.
Are there less people on this site than there used to be?.
Are you likely to visit her during your stay?Czy odwiedzisz ją podczas pobytu?
As a lawyer, he positively revelled in the drama of the courtroom.Jako prawnik, wręcz upajał się dramaturgią sali sądowej.
As the situation arises you can put the TV anywhere, over the mantelpiece, on a book case or even sitting on your dining room sideboard..
Assuming that you get a place at university, how are you going to finance your studies?.
At the time, I told myself that if I ever were in such a position again and had a forum from which to write, I would not be silent..
Bags I sit in the front seat!.
bedsitkawalerka
Built in the 17th century, this chapel is situated in the historic centre of Seville, within the cathedral.Ta kaplica, wybudowany w XVII wieku, znajduje się w obrębie katedry, w historycznym centrum Sewilli.
But now I'm due for a short visit.Ale teraz zabawię, z krótką wizytą.
By 1710 his position had improved sufficiently to enable him to withdraw in favour of his nephew.Do roku 1710 jego pozycja wzrosła wystarczająco, żeby umożliwiać mu rezygnację na rzecz bratanka.
By an incredible coincidence I found myself sitting next to someone I hadn't seen for years..
By doing this, you will give yourself positive reinforcement, and help keep yourself motivated when a craving strikes.Warto nie zapominać, iż bez względu na to, czy kupujemy jakikolwiek następny sprzęt czy zakładamy elektryczność, i tak mamy mieć jakaś zdolność kredytową, ponieważ z czegokolwiek taki kredyt musimy oddać.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
New Headway Elementary - Unit 6
down
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować