logo Logowanie
 
Słówko: XML

grow (grow, grew, grown)

Wymowa: G R OW

Tłumaczenia

rosnąć

Zobacz również: arise


Grupy znaczeniowe

Czasownik grow ma następujące znaczenia:

  1. develop, produce, get, acquire, grow - ( come to have or undergo a change of (physical features and attributes) )
  2. turn, grow - ( pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute )
  3. grow - ( become larger, greater, or bigger )
  4. grow - ( increase in size by natural process )
  5. grow - ( cause to grow or develop )
  6. mature, maturate, grow - ( develop and reach maturity )
  7. grow - ( become attached by or as if by the process of growth )
  8. develop, grow - ( grow emotionally or mature )
  9. raise, farm, produce, grow - ( cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques )
  10. originate, arise, rise, develop, uprise, spring up, grow - ( come into existence )


Przykłady

A habit that grows on you if you are not careful.Przyzwyczajenie, które staje się zgubne, jeśli się nie pilnujesz.
Fears are growing that a fishing enthusiast may have fallen into icy waters at Exeter Canal.Narastają obawy, że miłośnik wędkarstwa mógł wpaść do lodowatych wód kanału Exeter.
Fears are growing that his life might be in danger.Rośnie obawa, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo.
Given the right conditions the plant will grow.W odpowiednich warunkach roślina będzie rosnąć.
Haven't you grown!Aleś urósł!
Having grown up with an alcoholic father, I was afraid of alcohol.Dorastawszy przy ojcu alkoholiku bałem się alkoholu.
He can hear the grass grow.On zawsze wie, co w trawie piszczy.
He had listened with growing outrage..
He has grown too big for his boots.Pzewróciło mu się w głowie.
He has grown too big for his breeches.Woda sodowa uderzyła mu do głowy.
I behave like an overgrown child, not like a man in his 40s..
I can't get over how you've grown.Nie do wiary, jak urosłeś.
I didn't like her at first but she's grown on me over the years.Na początku mi się nie podobała, ale po latach zaczęła mi się podobać.
I grow tired of fucking chubby women..
I grow up believing the world is a safe place; I'm loveable and deserving of a life where I can flourish by being me..
I had grown weary of her complaints.Zmęczyły mnie jej narzekania.
I have grown to dislike it.W końcu mi to zbrzydło.
I was growing to like him.Zaczynałem coraz bardziej nabierać do niego przekonania.
It doesn't grow on trees.Pieniądze nie rosną na drzewach.
It stands to reason that a child that is constantly criticised will grow up to have no self-confidence.Jest oczywiste, że dziecko, które jest ciągle poddawane krytycznej ocenie rozwinie się nie mając wiary w siebie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
Trudne słówka 2.
Callan-Stage06
Callan-lesson 87
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować