logo Logowanie
 
Słówko: XML

say (say, said, said)

Wymowa: S EY

Tłumaczenia

głos, mówić, odmawiać, odmówić, powiedzieć, prawo głosu, wskazać, wskazywać, wypowiadać, wypowiedzieć, wyrazić, wyrażać, zmówić

Zobacz również: pronounce


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik say ma następujące znaczenia:

 1. say - ( the chance to speak )
  głos, prawo głosu
Czasownik say ma następujące znaczenia:
 1. order, tell, enjoin, say - ( give instructions to or direct somebody to do something with authority )
  odmawiać, odmówić, wskazać, wskazywać, zmówić
 2. suppose, say - ( express a supposition )
  wyrazić, wyrażać
 3. say - ( indicate )
 4. say - ( communicate or express nonverbally )
 5. say - ( recite or repeat a fixed text )
 6. pronounce, articulate, enounce, sound out, enunciate, say - ( speak, pronounce, or utter in a certain way )
  wypowiadać, wypowiedzieć
 7. say - ( utter aloud )
 8. state, tell, say - ( express in words )
 9. say - ( state as one's opinion or judgement )
 10. allege, aver, say - ( report or maintain )
 11. read, say - ( have or contain a certain wording or form )


Przykłady

"Say friend, you sure had us crazy", said the guard. "Wiesz przyjacielu, doprowadziłeś nas do szaleństwa", powiedział strażnik.
"Ten years!" he says. "Dziesięć lat!" odpowiada.
84-year-old says she was strip-searched at JFK.84 latka twierdzi, wzięto ją na kontrolę osobistą na lotnisku Kennedy'ego.
After all his family had done for him, his complete neglect of them was, to say the least, a poor way of showing his appreciation.Po wszystkim co zrobiła dla niego rodzina jego całkowite lekceważenie ich było delikatnie mówiąc żałosnym sposobiem wyrażenia jego wdzięczność.
An autonomous person has run away from god and from any law and says I am a law unto myself..
As a doctor, I have a lot to say about the Health Care reforms.Będąc lekarzem, mam dużo do powiedzenia na temat reform systemu opieki zdrowotnej.
As a left-footer you'll be familiar with the saying 'love the sinner, hate the sin'.Jako katolik będziesz znać się na tym powiedzieniu 'kochaj grzesznika, nienawidź grzechu'.
As the French say, there are three sexes, — men, women, and clergymen..
As we say in the trade.Jak to się mówi w naszym fachu.
At least that's what he says.W każdym razie tak mówi.
At least that's what he says.W każdym razie tak twierdzi.
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
Did you get your essay done?Czy napisałeś wypracowanie?
Do you have any idea what you're saying?Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz?
Don’t clutter your essay up with unnecessary details.Nie zaśmiecaj wypracowania niepotrzebnymi szczegółami.
Don't believe it on their say-so.Nie wierz im na słowo.
Every bit of her wanted to say yes.Całą duszą pragnęła powiedzieć "tak".
Everything I say just washes over him.Wszystko, co mówię, po prostu po nim spływa.
Family legend says that Maria married beneath her station and that her family disinherited her..
For example, we could say that there is “less poverty” in a city than there used to be..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 1
Callan-Stage06
Callan-lesson 89
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 19


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować