logo Logowanie
 
Słówko: XML

think (think, thought, thought)

Wymowa: TH IH NG K

Tłumaczenia

myśl, myśleć, uważać

Zobacz również: remember


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik think ma następujące znaczenia:

 1. think - ( an instance of deliberate thinking )
  myśl
Czasownik think ma następujące znaczenia:
 1. think - ( bring into a given condition by mental preoccupation )
  myśleć
 2. remember, retrieve, recall, call back, call up, recollect, think - ( recall knowledge from memory )
 3. think - ( be capable of conscious thought )
 4. cogitate, cerebrate, think - ( use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments )
 5. think - ( have or formulate in the mind )
 6. opine, suppose, imagine, reckon, guess, think - ( expect, believe, or suppose )
 7. believe, consider, conceive, think - ( judge or regard )
 8. think - ( dispose the mind in a certain way )
 9. intend, mean, think - ( have in mind as a purpose )
 10. think - ( focus one's attention on a certain state )
 11. think - ( ponder )
 12. think - ( decide by pondering, reasoning, or reflecting )
 13. think - ( imagine or visualize )


Przykłady

"The Skeleton thinks I caused him to go to jail. "Kościotrup myśli, że to ja sprawiłem, że poszedł do więzienia.
'Do you think there'll be an election next year?' 'I think it's on the cards'.'Sądzisz, że, w przyszym roku będą wybory?' 'Myślę, że się na to zanosi.'
'I think you'd better ask her.' ' I'd rather not..
A thinker in advance of his time.Myśliciel wyprzedzający swą epokę.
A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
All he thinks about is filling his belly.Myśli tylko o korycie.
As an ACA, I have the uncontrollable desire to think..
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, jest okropna.
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. The music's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne. Muzyka jest okropna.
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Jeśli chodzi o zdjęcia, są swietne, natomiast jeśli chodzi o fabułę, jest bardzo glupia.
As it's your birthday, I think we can push the boat out and have a bottle of champagne.Ponieważ to są twoje urodziny, sądzę, że możemy zaszaleś i wypić butelkę szampana.
At the point where you can weaponize your buildings, you have to suddenly think about architecture in a very different way.W momencie, gdy masz za zadanie uzbroić budynki, nagle musisz spojrzeć na architekturę w zupełnie inny sposób.
Both teams are playing well but I think Arsenal has the edge over Liverpool and they'll win.Obie drużyny grają dobrze, ale myślę, że Arsenal ma przewagę nad Liverpoolem i wygra.
But really, truly - often you think about letting go way before your body does.Tak naprawdę - często myślisz o odpuszczeniu dużo wcześniej niż Twoje ciało.
Cats make him sneeze - I think he's allergic to the fur..
Come to think of it, why should I apologize?Na dobrą sprawę dlaczego mam przeprosić?
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
Dee has two hot women that he thinks he's gonna get to fuck up the ass..
Diane thinks it's a bit infra dig to do her own housework.Diane sądzi, że to odrobinę poniżej jej godności zajmować się domem.
Do as you think fitZrób, jak uważasz.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 1
New Headway Elementary - Unit 5
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 19
Hania 3
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować