logo Logowanie
 
Słówko: XML

put (put, put, put)

Wymowa: P UH T

Tłumaczenia

kłaść, opcja sprzedaży, położyć, ujmować, umieszczać, wypuścić, wyrażać

Zobacz również: arrange


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik put ma następujące znaczenia:

 1. put option, put - ( the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date )
  opcja sprzedaży
Czasownik put ma następujące znaczenia:
 1. place, set, put - ( estimate )
  kłaść, umieszczać
 2. arrange, set up, order, put - ( arrange thoughts, ideas, temporal events, etc. )
 3. frame, redact, cast, couch, put - ( formulate in a particular style or language )
  ujmować, wyrażać
 4. assign, put - ( attribute or give )
 5. put - ( cause to be in a certain state )
 6. set, place, pose, position, lay, put - ( put into a certain place or abstract location )
 7. put - ( adapt )
 8. put - ( cause (someone) to undergo something )
 9. invest, commit, place, put - ( make an investment )


Przykłady

"The side of the box said 2 to 4 years, but we put it together in 51 days!""Na pudełku było napisane od dwóch do czterech lat, a my dałyśmy radę w 51 dni!"
'I agree,' put in Adam.''Zgadzam się", wtrącił Adam.
A good DA would have put her away for 10 years.Dobry prokurator okręgowy przymknął by ją na 10 lat.
A specialist was brought in to set up the new computer system.Zatrudniono specjalistę, żeby ustawił nowy system komputerowy.
A twinge of fear came over him at that thought, but he quickly put it down..
Actually, it puts me to shame that I was born in Poland.Rzeczywiście jest mi wstyd, że urodziłem się w polsce.
After the accident he decided to put in a claim for compensation.Po wypadku postanowił wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.
After the project was accepted, it was immediately put into effect.Po tym, jak projekt został zaakceptowany, natychmiast został zrealizowany.
As the situation arises you can put the TV anywhere, over the mantelpiece, on a book case or even sitting on your dining room sideboard..
Bill Gates is a whizkid in computer worldBill Gates jest cudownym dzieckiem w świecie komputerów
But as the weeks wore on towards the end of the summer, I'd put the thought out of my mind as other expenses were mounting..
By taking the money he had betrayed the trust that she had put in him..
Can someone put me out of my misery please?Czy ktoś łaskawie może skrócić moje cierpienie?
Can you put a sock in it? I'm trying to work.Czy możesz się zatkać? Próbuję pracować.
Childream put tremendous strains on marriage.Dzieci wystawiają małżeństwo na ogromnie ciężkie próby.
Could you put me through to the manager ?Czy mógłbyś mnie połączyć z kierownikiem ?
Danielle's gonna have it put on layaway, and then start saving up.Danielle zamierza wnieść na to przedpłatę, a potem zacząć oszczędzać.
Did she really hear the captain and the flight attendant telling her to put on her seatbelt?Czy rzeczywiście słyszała jak kapitan i stewardessa każą jej zapiąć pas?
Did you put the kettle on?Wstawiłeś wodę?
Did you put the kettle on?Nastawiłeś czajnik?

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
down
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować