logo Logowanie
 
Słówko: XML

shut (shut, shut, shut)

Wymowa: SH AH T

Tłumaczenia

być zamykanym, likwidować, linia spojenia dwu metali, przyciąć sobie, przytrzasnąć sobie, składać (np. parasol), szew spawalniczy, zamknąć, zamknięty, zamykać, zapinać

Zobacz również: close


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik shut ma następujące znaczenia:

 1. unopen, closed, shut - ( not open )
  zamknięty
 2. closed, shut - ( used especially of mouth or eyes )
Czasownik shut ma następujące znaczenia:
 1. close, shut - ( move so that an opening or passage is obstructed )
  przyciąć sobie, przytrzasnąć sobie
 2. close, shut - ( become closed )
  być zamykanym, likwidować
 3. exclude, keep out, shut out, shut - ( prevent from entering )


Przykłady

As soon as he heard her coming out again, he shut off his mowing machine and went up to her. Jak tylko usłyszał, że ponownie wychodzi, wyłączył kosiarkę i podszedł do niej.
By degrees, I remember, a stronger light pressed upon my nerves, so that I was obliged to shut my eyes..
He shut himself away to pray in solitude.Odizolował się, żeby modlić się w samotności.
He shut his fingers in the car door.Przytrzasnął sobie palce drzwiami samochodu.
He snapped the lid of the box shut.Zatrzasnęła pokrywkę pudełka.
I felt happy when the metal doors slammed shut, blocking out the moonlight and plunging me into darkness.Ucieszyłam się gdy metalowe drzwi zamknęły się z trzaskiem zasłoniając blask księżyca i pogrążając mnie w ciemnościach.
I wedged the window shut.Zaklinowałem okno, żeby się nie otwierało.
I wish he'd shut up!Niech on się wreszcie zamknie!
I've slammed the door shut and now I can't get in.Zatrzasnołem drzwi i nie mogę teraz wejść.
It's shut on Fridays.W piątki nieczynne.
Keep your mouth shut!Trzymaj język za zębami!
My eyes were shut.Miałem zamknięte oczy.
Philip went into his room and shut the door behind him.Philip wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi.
She began to shut down emotionally and withdraw into herself.Zaczeła wyłączać się emocjonalnie i zamyka się w sobie.
She began to shut herself off from reality, creating wondrous fantasy worlds in her mind.Zaczeła stronić od rzeczywistość, tworząc w głowie cudownie fikcyjne światy.
She feels shut in, bereft and all alone.Czuje się jak w klatce, opuszczona i zupełnie sama.
She opened her mailbox, looked inside and slammed it shut. Otworzyła swoją skrzynke pocztową, zajrzała do środka po czym zamknęła z hukiem.
She shut herself in her room and refused to come out.Zamknęła się w swoim pokoju i nie chciała wyjść.
She urinates with her eyes shut, listening to the wind outside the house.Oddaje mocz z zamknietymi oczyma, słuchajac wiatru na zewnątrz domu.
Shut up, cunt and, let me finish.Zamknij się, pizdo, i daj mi dokończyć.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage06
Callan-lesson 77
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować