logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
I just want to emphasise the importance of discipline at school.Chcę podkreślić wagę dyscypliny w szkole.
It gave me the creeps to walk in the deserted city.Cierpła mi skóra, kiedy chodziliśmy po opustoszałym mieście.
When I was in need, some of my friends turned out too fainthearted to help me.Kiedy byłem w potrzebie, niektórzy spośród moich przyjaciół okazali się zbyt tchórzliwi, żeby mi pomóc.
The neighbour used to visit my grandfather every afternoon and they would converse long hours.Sąsiad odwiedzał mojego dziadka każdego popołudnia i konwersowali godzinami.
The divergence of opinion on this problem in the company caused a never-ending discussion.Rozbieżność poglądów w tej kwestii spowodowała niekończącą się dyskusję.
Cathy and I decided to stroll, but the rest of us stayed at a café.Cathy I ja postanowiłyśmy pospacerować, ale reszta została w kawiarni.
Cathy and I decided to stroll , but the rest of us stayed at a café.Cathy I ja postanowiłyśmy pospacerować, ale reszta została w kawiarni.
We can take a stroll if you don't mind.Możemy iść na spacer, jeśli nie masz nic przeciwko temu.
My teacher told me my essay was full of redundant words.
Mój nauczyciel powiedział, że w moim wypracowaniu było mnóstwo zbytecznych słów.
She's been made redundant so now she's looking for a job.Została zwolniona, więc teraz szuka pracy.
predatory pricingdrapieżna polityka cen
Two-stroke engineSilnik dwusuwowy
Her sudden movement startle d the cat.Jej nagły ruch przestraszył kota.
Your decision to cooperate with them would mean additional constraints.Twoja decyzja o współpracy z nimi oznaczałaby dodatkowe ograniczenia.
She always shows consideration to others.Ona zawsze okazuje innym względy.
In reply to your query , we would like to inform you that the confernce will take place on 25 October.W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że konferencja odbędzie się 25 października.
The pickpocket snatch ed the woman's bag and ran away.Kieszonkowiec wyrwał torbę kobiety I uciekł.
She was feeling resentful after they'd laughed at her.Czuła się dotknięta po tym, jak ją wyśmiali.
Be reasonable - I will certainly pay you back, this way or another!Bądź rozsądny - na pewno ci się odpłacę, w taki czy inny sposób!
I tried to negotiate, but their proposals were not reasonablePróbowałem negocjować, ale ich propozycje były nie do przyjęcia