logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
The golden birdZłoty ptak
Then he went out and closed the door behind him.Potem wyszedł i zamknął za sobą drzwi.
He made his way forward, but as he approached a lifeboat, one of the officers saw him.Posuwał się do przodu, lecz gdy zbliżył się do łodzi ratunkowej, jeden z oficerów zauważył go.
Instantly he was surrounded.Natychmiast został otoczony.
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejdź na dół, albo będziemy strzelać!' krzyknął marynarz.
The thief laughed harshly.Złodziej roześmiał się chrapliwie.
'Tell Harding de Skeleton sends his regards!' he shouted.'Powiedzcie Hardingowi, że Kościotrup przesyła pozdrowienia!' - krzyknął.
Before a gun could be aimed he took three long steps and dived into the water.Zanim można było wycelować broń, zrobił trzy długie kroki i zanurkował do wody.
By the time crew members could reach the side and fire into the darkness, all trace of him had disappeared.Do czasu kiedy członkowie załogi zdołali dopaść burty i strzelić w ciemność, cały ślad po nim zaginął.
The sound of shots brought the passengers on deck.Odgłos wystrzałów przywiódł pasażerów na pokład.
'What's happened?' asked an elderly passenger.'Co się stało?' zapytał starszy pasażer.
The officer explained.Oficer wyjaśnił.
'The man came from your cabin, Mr. Harding."Ten mężczyzna wyszedł z pańskiej kabiny, panie Hardnig.
He shouted something about a skeleton, then jumped into the water'.Krzyczał coś o kościotrupie, a potem skoczył do wody".
Mr Harding staggered and would have fallen if two crewmen had not held him.Pan Harding zachwiał się i by upadł, gdyby nie podtrzymało go dwóch ludzi z załogi.
"The Skeleton!" he gasped."Kościotrup!" - zasapał.
"No! No!" He was pale and shaken. "Nie! Nie!" Był blady i roztrzęsiony.
"That was Patch! "To był Patch!
The Skeleton sent him to steal my plans for the railroad! Kościotrup wysłał go, by ukradł moje plany na trasę kolejową!
It's just the beginning."To dopiero początek."