logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
Mr. Harding was helped into the Captain's cabin where he sat with the head in his hands. Pomożono panu Hardingowi dostać się do kajuty kapitana, gdzie usiadł trzymając się za głowę.
His daughter knelt beside him. Jego córka uklękła przy nim.
"Yes, Dad. "Tak, Tato.
Your cabin has been ransacked. Twoja kabina została przewrócona do góry nogami.
He must have found the papers." Musiał znaleźć dokumenty."
While Mr. Harding and the girl talked, a tall, gaunt figure stood outside the cabin and stealthily watched them. Podczas gdy pan Harding rozmawiał z dziewczyną, wysoka, koścista postać stanęła na zewnątrz kabiny i po kryjomu obserwowała ich.
"I'll get you this time, Harding," a harsh voice said. "Dopadnę cię tym razem, Harding," powiedział chrapliwy głos.
Half a mile away, three horsemen watched the 'Marry Jay' steam down the river. Pół mili dalej, trzech konnych obserwowało 'Marry Jay' płynący w dół rzeki.
The Lone Ranger, Tonto and Dan were riding toward Omaha and they stopped to look at the river boat.Samotny Włóczęga, Tonto i Dan jechali w kierunku Omaha i przystanęli by popatrzeć na rzeczny statek.
"She's carrying important cargo for the new railroad," said the Lone Ranger. "Niesie ważny ładunek dla nowej kolejowej drogi," powiedział Samotny Włóczęga.
Just then the sharp crack of a gun sounded over the water, followed by two more shots. Wtedy właśnie ostry trzask broni zabrzmiał nad wodą, za nim nastapiły dwa kolejne strzały.
The Lone Ranger put his spurs into Silver's flanks. The big horse bounded forward. Samotny Włóczęga wbił ostrogi w boki Silvera. Wielki koń skoczył naprzód.
"That sounds like trouble!" he shouted to his companions."To mi wygląda na kłopoty!" krzyknął do swych towarzyszy.
"I'm going to investigate." "Zamierzam to sprawdzić."
He rode to the water's edge, leaped to the ground and had removed his boots, hat and shirt by the time the others reached his side. Podjechał do skraju wody, zeskoczył na ziemię i zdjął buty, kapelusz i koszulę zanim tamci do niego dotarli.
Poising himself on a rock, he cut the water a moment later in a knife-sharp dive and as his friends watched anxiously from the shore, he set out to catch the boat.Ustawiwszy się na skale, chwilę później przeciął wodę w ostrym jak nóż zanurzeniu i podczas gdy jego przyjaciele patrzyli zaciekawieni z brzegu, puścił się w pogoń za statkiem.
With steady, powerful strokes he swam out toward the middle of the riverRównymi, silnymi pchnięciami płynął w kierunku środka rzeki.
But his mind was racing ahead. Lecz jego myśli wybiegały do przodu.
The Lone Ranger knew this boat carried important material. Samotny Włóczęga wiedział, że ten statek wiózł ważną rzecz.
He knew, too, that his friend, Mr. Harding, was aboard, and he wondered what the shots meant.Wiedział również, że jego przyjaciel, Harding, był na pokładzie i zastanawiał się co mogły oznaczać strzały.